56
טפסים להגשת תכנית הבראה
נושא: תוכנית הבראה לרשויות המקומיות
יחידה: מינהל לשלטון מקומי
טופס פרופיל תאגיד
נושא: תאגידים עירוניים
יחידה: מינהל לשלטון מקומי
טופס למועמד לדירקטור בחברה עירונית
נושא: תאגידים עירוניים
יחידה: מינהל לשלטון מקומי
אישור הקמת חברה עירונית
נושא: תאגידים עירוניים
יחידה: מינהל לשלטון מקומי
אישור הקמת עמותה עירונית
נושא: תאגידים עירוניים
יחידה: מינהל לשלטון מקומי
אישור הקמת חברה עירונית לתועלת הציבור
נושא: תאגידים עירוניים
יחידה: מינהל לשלטון מקומי
אישור פעולה ב עירונית
נושא: תאגידים עירוניים
יחידה: מינהל לשלטון מקומי
אישור פעולה בעמותה עירונית
נושא: תאגידים עירוניים
יחידה: מינהל לשלטון מקומי
אישור פעולה בחברה עירונית לתועלת הציבור
נושא: תאגידים עירוניים
יחידה: מינהל לשלטון מקומי
אישור הסבת חברה לחברה עירונית
נושא: תאגידים עירוניים
יחידה: מינהל לשלטון מקומי
אישור הסבת עמותה לחברה עירונית
נושא: תאגידים עירוניים
יחידה: מינהל לשלטון מקומי
אישור הסבת חברה לחברה עירונית לתועלת הציבור
נושא: תאגידים עירוניים
יחידה: מינהל לשלטון מקומי
טפסים לרשיון עסק
נושא: רישוי עסקים
יחידה: מינהל לשלטון מקומי
תיק תכנון לקליטת אוכלוסיה ברשות המקומית
נושא: פס"ח-(פינוי, סעד, חללים)
יחידה: 
תיק תכנון לקליטת אוכלוסיה במועצה איזורית
נושא: פס"ח-(פינוי, סעד, חללים)
יחידה: 
תיק מרכז קליטה מקומי
נושא: פס"ח-(פינוי, סעד, חללים)
יחידה: 
תיק מרכז פינוי והשהיה
נושא: פס"ח-(פינוי, סעד, חללים)
יחידה: 
תיק תחנת ריכוז חללים
נושא: פס"ח-(פינוי, סעד, חללים)
יחידה: 
תיק תכנון למפעל הסעדה בשעת חרום
נושא: פס"ח-(פינוי, סעד, חללים)
יחידה: 
תיק תכנון למרכז קליטה ארצי
נושא: פס"ח-(פינוי, סעד, חללים)
יחידה: 
טופס בקשה לאישור התקשרות בפטור ממכרז
נושא: עשייה במקרקעין
יחידה: מינהל לשלטון מקומי
טופס בקשה לאישור הקצאת קרקע ללא תמורה
נושא: עשייה במקרקעין
יחידה: מינהל לשלטון מקומי
טופס בקשה לאישור עשייה במקרקעין
נושא: עשייה במקרקעין
יחידה: מינהל לשלטון מקומי
הגשת בקשה לתמיכה (מבני דת) לשנת 2010
נושא: עדות דתיות
יחידה: האגף לעדות דתיות
טופס פרטים אישיים למועמדים למשרת מאדון דרוזי
נושא: עדות דתיות
יחידה: האגף לעדות דתיות
טופס הגשת התגדות לתכנית
נושא: מוסדות תכנון ברמה המחוזית
יחידה: 
אישור על פרסום בעיתונות
נושא: מוסדות תכנון ברמה המחוזית
יחידה: 
כתב הצהרה והתחייבות בדבר פרסום אישור לתוכנית
נושא: מוסדות תכנון ברמה המחוזית
יחידה: 
פרסום הודעה על הפקדת תוכנית
נושא: מוסדות תכנון ברמה המחוזית
יחידה: 
כתב הצהרה בדבר פרסום תוכנית על גבי שלט
נושא: מוסדות תכנון ברמה המחוזית
יחידה: 
עובד שבא מחוץ לרשות ומבטח זכויותיו בביטוח מנהלים - מודל 1
נושא: כוח אדם ושכר ברשויות
יחידה: מינהל לשלטון מקומי
עובד שבא מחוץ לרשות ומבטח זכויותיו בקרן פנסיה - מודל 2
נושא: כוח אדם ושכר ברשויות
יחידה: מינהל לשלטון מקומי
עובד הרשות המועסק פחות מ 10 שנים בפנסיה תקציבית ומבטח זכויותיו בביטוח מנהלים - מודל 3
נושא: כוח אדם ושכר ברשויות
יחידה: מינהל לשלטון מקומי
עובד הרשות המועסק פחות מ 10 שנים בפנסיה תקציבית ומבטח זכויותיו בקרן פנסיה - מודל 4
נושא: כוח אדם ושכר ברשויות
יחידה: מינהל לשלטון מקומי
עובד הרשות המועסק מעל 10 שנים בפנסיה תקציבית ומבטח זכויותיו בביטוח מנהלים - מודל 5
נושא: כוח אדם ושכר ברשויות
יחידה: מינהל לשלטון מקומי
עובד הרשות המועסק מעל 10 שנים בפנסיה תקציבית ומבטח זכויותיו בקרן פנסיה - מודל 6
נושא: כוח אדם ושכר ברשויות
יחידה: מינהל לשלטון מקומי
עובד הרשות המועסק מעל 10 שנים בפנסיה תקציבית ומבטח זכויותיו בפנסיה תקציבית - מודל 7
נושא: כוח אדם ושכר ברשויות
יחידה: מינהל לשלטון מקומי
טופס דיווח על שינויים בכח אדם
נושא: כוח אדם ושכר ברשויות
יחידה: מינהל לשלטון מקומי
טופס הגשת בקשת נחיצות משרה
נושא: כוח אדם ושכר ברשויות
יחידה: מינהל לשלטון מקומי
טופס הצהרה בדבר עובדים המועסקים שלא כדין
נושא: כוח אדם ושכר ברשויות
יחידה: מינהל לשלטון מקומי
קובץ הגשת מצבת כח אדם- מתוקן
נושא: כוח אדם ושכר ברשויות
יחידה: מינהל לשלטון מקומי
נוהל אישורי נחיצות משרה ברשויות המקומיות - אישורים וטםפסים
נושא: כוח אדם ושכר ברשויות
יחידה: מינהל לשלטון מקומי
סיור קבלנים באתר המיועד - טפסים לדיווח
נושא: הדרכה ופיתוח בשלטון המקומי
יחידה: מינהל לשלטון מקומי
מידע במדיה מגנטית פנקס בוחרים ראשוני לכנסת ה 17 - סיעת כנסת
נושא: בחירות לכנסת
יחידה: פיקוח ארצי על הבחירות
בקשה מטעם סיעת כנסת לקבלת מידע - סיעה ראשונה
נושא: בחירות לכנסת
יחידה: פיקוח ארצי על הבחירות
בקשה מטעם מפלגה לקבלת מידע
נושא: בחירות לכנסת
יחידה: פיקוח ארצי על הבחירות
בקשת מידע - פנקס בוחרים
נושא: בחירות לכנסת
יחידה: פיקוח ארצי על הבחירות
בקשה מטעם סיעת כנסת לקבלת מידע - פנקס סופי
נושא: בחירות לכנסת
יחידה: פיקוח ארצי על הבחירות
בקשת מידע - פנקס בוחרים
נושא: בחירות לכנסת
יחידה: פיקוח ארצי על הבחירות
בקשה מטעם נציג מפלגה לקבלת מידע
נושא: בחירות לכנסת
יחידה: פיקוח ארצי על הבחירות
בקשה לתיקון פרטי בוחר
נושא: בחירות לכנסת
יחידה: פיקוח ארצי על הבחירות
טופסי מימון - מועצות אזוריות
נושא: בחירות במועצות האזוריות
יחידה: פיקוח ארצי על הבחירות
טפסי בקשה לקבלת פטור - חוזר מנכ"ל 2/99
נושא: ארנונה
יחידה: מינהל לשלטון מקומי
טופס דיווח בגין הנחות ארנונה לשנים 2006-2008
נושא: ארנונה
יחידה: מינהל לשלטון מקומי
טופס מועמד לתפקיד בועדה ממונה
נושא: 
יחידה: 
שאלון למועמד למינוי לתפקיד
נושא: 
יחידה: