מערכת מקוונת להגשת תוכניות - מבא"ת
דלג לתוכן ראשי
 
 
العربية
מערכת מקוונת להגשת תוכניות - מבא"ת 

אודות מבא"ת מערכת מקוונת להגשת תוכניות

המערכת המקוונת להגשת תכניות לפי מבא"ת מהווה מהפכה בעולם התכנון ומהווה כלי לכל העוסקים בתחום: ועדות ארציות, מחוזיות ומקומיות, משרדי ממשלה, גופי תכנון, תכננים, מודדים והציבור הרחב. המערכת מבצעת בדיקות אוטומטיות, דבר המקל מאד על עבודת הועדות המקומיות והמחוזיות. פלטפורמה זו היא צומת חשובה מאד בהליך התכנון הזמין ועליה ניתן להוסיף עוד פיתוחים רבים ומגוונים .

 


פורסמו הנחיות חדשות באשר לחתימת בעלי ענין על שובל התשריט והוראות התכנית .

ההנחיות אמורות לגבי תכניות בסמכות מקומית /מחוזית .

עיקרי השינויים :

1.  מספר המהדורה אינו נרשם יותר במסמכי התכנית .

2.  כל החתימות  )למעט חתימת המודד ( תבוצענה על דפי חתימות נפרדים ולא על השובל ועל ההוראות .

3.  ניתן להשתמש בתצהיר שינויים עבור שינויי גרסה זעירים ,אין צורך להפיק מחדש סטים שלמים - עבור שינוי קטן .

פירוט עדכון הליך הגשת תכניות מקוונת

אייקון1 - טופס חתימת עורך ראשי
אייקון2 - טופס חתימות מקדמי התכנית
אייקון3 - טופס חתימת בעל מקצוע שהשתתף בעריכת נספח לתכנית
אייקון4 - תצהיר שינויים בין גרסאות

כחלק מפרויקט אוגדן הנחיות מינהל התכנוןפורסם נוהל תנאי סף להגשת תכנית בסמכות מחוזית

הנוהל נכנס לתוקף החל מה - 1.1.14 לתקופת הרצה של 3 חודשים.

לצפיה בנוהל במלואו לחץ כאן

     מצ"ב התצהירים והנספחים המעודכנים של הנוהל אותם יש למלא ולצרף במערכת המקוונת בתפריט "מעקב ובקרה-צרופות "   
נספח מס' 1: טופס הגשה לבדיקת תנאי סף לתוכנית- (ניתן להגיש נספח זה בלבד בצורה ידנית ולא בצרופות)

נספח 1א: תצהיר מגיש התכנית בדבר הגשת העתק לועדה המקומית
נספח 1ב: תצהיר מגיש התכנית בדבר עניין בקרקע בניגוד לרישום בנסח או בלוח הזכויות / התביעות
נספח 1ג : טופס אישור המודד המחוזי
נספח 1ד: תצהיר עורך התכנית
נספח 1ה: הצהרת המודד
נספח 1ו: הצהרת בעל מקצוע שהשתתף בעריכת התכנית

 יש לשמור את נספחים1א-1ו ב- pdf או jpg
  ולהעלות לתוכנית בצרופות

 

 הגשת תוכנית
 הגשת תוכנית
הגליון המקוון-מבאת ברשת

הגליון המקוון-מבאת ברשת

פרסי הצטיינות למערכת המקוונת

כתבו עלינו בעיתון

 תוכנת עזר

 מרכז תמיכה

נוהל מבא"ת 2006

 מידע על תוכניות

תכנון זמין בפייסבוק
נושאיםאיחוד רשויותאנרגיהארנונהאוגדן הנחיות מינהל התכנוןאשראי לרשויות מקומיותאתרי רחצהחקיקה בתחום עבירות בניהבחירות במועצות האזוריותבחירות ברשויות המקומיותבחירות לכנסתביקורת בשלטון המקומיהדרכה ופיתוח ארגוני בשלטון המקומי/מערכת המפעמיםהריסות,קנסות ומאסריםהרפורמה בתהליכי התכנון ורישוי הבניההתחדשות עירוניתהדרכות בנושא בחירותועדות בנושאים מוניציפלייםועדת יישוביםחוקי עזרחיוב אישיחיזוק מבנים מפני רעידות אדמהחרום וביטחוןחשיבות הדיווח על בניה לא חוקיתכוח אדם ושכר ברשויותמוסדות תכנון ברמה הארציתיחידת התפעולמוסדות התכנון ברמה המחוזיתמחקר ומידעמידע גיאוגרפימימון בחירותמענקי משרד הפניםמערכת מקוונת להגשת תוכניות - מבא"תמפת השלטון המקומינוהל מבא"ת - (מבנה אחיד לתכנית)ניגוד עניניםסביבה חופיתסמכויות המפקח על הבניהעדות דתיותעשייה במקרקעיןפינוי, סעד, חללים (פס"ח)פנקס הבוחריםקרקע ומיםרישוי והיתר בניהרישוי מפעלים בטחונייםרישוי עסקיםשטחים פתוחיםשימור מבנים ואתריםתאגידים עירונייםתחבורהתכנון כולל משולב (תמ"א 35)תכניות להאצת בניה למגוריםתוכנית הבראה לרשויות המקומיותתקציב בלתי רגילתקציב רגילתשתיות תקשורתתמ"א 1 - תכנית מתאר ארצית נוסח מאוחד