מערכת מקוונת להגשת תוכניות - מבא"ת
דלג לתוכן ראשי
 
 
العربية
מערכת מקוונת להגשת תוכניות - מבא"ת 

אודות מבא"ת מערכת מקוונת להגשת תוכניות

המערכת המקוונת להגשת תכניות לפי מבא"ת מהווה מהפכה בעולם התכנון ומהווה כלי לכל העוסקים בתחום: ועדות ארציות, מחוזיות ומקומיות, משרדי ממשלה, גופי תכנון, תכננים, מודדים והציבור הרחב. המערכת מבצעת בדיקות אוטומטיות, דבר המקל מאד על עבודת הועדות המקומיות והמחוזיות. פלטפורמה זו היא צומת חשובה מאד בהליך התכנון הזמין ועליה ניתן להוסיף עוד פיתוחים רבים ומגוונים .

 


נוהל תנאי סף להגשת תכנית היה בתקופת הרצה החל מינואר 2014 וחל על תכניות בסמכות מחוזית, וכעת מובא בפניכם במהדורה מעודכנת - מהדורה 2  וחל גם על תכניות בסמכות מקומית.
הנוהל עוסק בהסדרת שלב בדיקת תנאי הסף שהינו שלב טכני בעיקרו , שנועד להבטיח כי התכנית כוללת את המידע והמסמכים הבסיסיים הנדרשים לצורך הבנתה / המשך קידומה .

המסמכים הבסיסיים שהוגדרו לתכנית הינם :

1 . מסמכים המחוייבים בהתאם להוראות החוק ;
2. מסמכים טכניים בהתאם לנוהל מבא "ת ;
3.מסמכי תכנון נוספים , בהתאם להיקף התכנית ומהות השינוי התכנוני המוצע בה .

הנוהל נועד למטרות הבאות :

1. ליצור האחדה בדרישות ההגשה בשלב בדיקת תנאי הסף בלשכות התכנון המחוזיות וביחידות ההנדסה המקומיות ;
2. לקצוב זמנים לבדיקת תנאי סף ולהגשה חוזרת של תכנית ;
3. להודיע למגיש התכנית , עם עמידתו בתנאי הסף , על   מועד הדיון בהפקדת התכנית ;
4. להסדיר את תהליך בדיקת תנאי הסף ואת תיעודה במערכות המחשוב בלשכת התכנון המחוזית /יחידת ההנדסה המקומית .

כניסת נוהל תנאי סף , מהדורה 2 לתוקף : החל מה  01.09.14

מצ"ב הנוהל במלואו וכן נספחי הנוהל המעודכנים:

הנוהל במלואו - נוהל תנאי סף להגשת תכנית בסמכות מחוזית ובסמכות מקומית - מהדורה 2 "

את נספח 1 - יש לשמור כקובץ doc.

את נספחים 1א-1ה ונספחים 5-7 (במידת הנדרש): יש להחתים ולהעלות כקובץ    pdf או jpg

את כל הנספחים הרלוונטיים לתכנית יש להעלות כצרופות במערכת המקוונת ע"י בחירה בתפריט "מעקב ובקרה"

אייקוןנספח מס'1 – טופס הגשת תכנית לבדיקת תנאי סף (יש להגישו בצורה מקוונת בלבד. אין צורך לחתום על גבי הטופס)
אייקוןנספח 1א: הצהרה על הגשת העתק התכנית לועדה המקומית (בתכניות בסמכות מחוזית בלבד)
אייקוןנספח 1ב: תצהיר מגיש התכנית בדבר עניין בקרקע בניגוד לרישום בנסח או בלוח הזכויות / התביעות
אייקוןנספח 1ג : הצהרת עורך התכנית
למידע נוסף

פורסמו הנחיות חדשות באשר לחתימת בעלי ענין על שובל התשריט והוראות התכנית .

ההנחיות אמורות לגבי תכניות בסמכות מקומית /מחוזית .

עיקרי השינויים :

1.  מספר המהדורה אינו נרשם יותר במסמכי התכנית .

2.  כל החתימות  )למעט חתימת המודד ( תבוצענה על דפי חתימות נפרדים ולא על השובל ועל ההוראות .

3.  ניתן להשתמש בתצהיר שינויים עבור שינויי גרסה זעירים ,אין צורך להפיק מחדש סטים שלמים - עבור שינוי קטן .

פירוט עדכון הליך הגשת תכניות מקוונת

אייקון1 - טופס חתימת עורך ראשי
אייקון2 - טופס חתימות מקדמי התכנית
אייקון3 - טופס חתימת בעל מקצוע שהשתתף בעריכת נספח לתכנית
אייקון4 - תצהיר שינויים בין גרסאות
 הגשת תוכנית
 הגשת תוכנית
הגליון המקוון-מבאת ברשת

הגליון המקוון-מבאת ברשת

פרסי הצטיינות למערכת המקוונת

כתבו עלינו בעיתון

 תוכנת עזר

 מרכז תמיכה

נוהל מבא"ת 2006

 מידע על תוכניות

תכנון זמין בפייסבוק
נושאיםאיחוד רשויותאנרגיהארנונהאוגדן הנחיות מינהל התכנוןאשראי לרשויות מקומיותאתרי רחצהחקיקה בתחום עבירות בניהבחירות במועצות האזוריותבחירות ברשויות המקומיותבחירות לכנסתביקורת בשלטון המקומיהדרכה ופיתוח ארגוני בשלטון המקומי/מערכת המפעמיםהריסות,קנסות ומאסריםהרפורמה בתהליכי התכנון ורישוי הבניההתחדשות עירוניתהדרכות בנושא בחירותועדות בנושאים מוניציפלייםועדת יישוביםחוקי עזרחיוב אישיחיזוק מבנים מפני רעידות אדמהחרום וביטחוןחשיבות הדיווח על בניה לא חוקיתכוח אדם ושכר ברשויותמוסדות תכנון ברמה הארציתיחידת התפעולמוסדות התכנון ברמה המחוזיתמחקר ומידעמידע גיאוגרפימימון בחירותמענקי משרד הפניםמערכת מקוונת להגשת תוכניות - מבא"תמפת השלטון המקומינוהל מבא"ת - (מבנה אחיד לתכנית)ניגוד עניניםסביבה חופיתסמכויות המפקח על הבניהעדות דתיותעשייה במקרקעיןפינוי, סעד, חללים (פס"ח)פנקס הבוחריםקרקע ומיםרישוי והיתר בניהרישוי מפעלים בטחונייםרישוי עסקיםשטחים פתוחיםשימור מבנים ואתריםתאגידים עירונייםתחבורהתכנון כולל משולב (תמ"א 35)תכניות להאצת בניה למגוריםתוכנית הבראה לרשויות המקומיותתקציב בלתי רגילתקציב רגילתשתיות תקשורתדיור ותמ"לתמ"א 1 - תכנית מתאר ארצית נוסח מאוחד