בחירות במועצות האזוריות
דלג לתוכן ראשי
 
 
العربية
בחירות במועצות האזוריות 
בחירות

בישראל קיימות 54 מועצות אזוריות המאופיינות בצביון התיישבותי חקלאי, והנן רשויות מקומיות המורכבת משני רבדים שלטוניים, רובד מקומי ורובד אזורי. בתחומי המועצות האזוריות יש למעלה מ–970 יישובים.

 


הבחירות למועצות האזוריות מתקיימות בשני סבבים. כל אחד מן הסבבים כולל כמחצית מן המועצות.

חישוב תוצאות הבחירות לחברי המועצה האזורית ולועד מקומי
בהתאם לסעיף 214 לצו וסעיפי 149 א ו- 150 (א) לתקנון ביו"ש, חישוב תוצאות הבחירות מושתת על 4 מספרי יסוד:

1. המספר הכולל של הקולות הכשרים שקבלו כל הרשימות ביחד.

2. מספר המנדטים - מספר נציגי יישוב למליאת המועצה /חברי ועד מקומי.

3. המודד - המספר השלם היוצא מחילוק המספר הכולל של הקולות הכשרים במספר המנדטים .

4. עודף קולות - הפרש בין מספר הקולות הכשרים למספר המתקבל מהכפלת המודד במספר הנציגים שזכתה בו הרשימה.

חישוב מודד

המספר השלם  =

סה "כ קולות כשרים

מספר חברי המועצה /  הועד העומדים לבחירה


בהתאם לסעיף 214 (ב) וסעיף 149 (א) (2) לתקון ביו"ש, לעניין הבחירות למועצה, ולסעיף 215 (ג) וסעיף 150 א) (ג), לעניין הבחירות לעוד מקומי, במקרה וקיבלו שתי רשימות את המספר הקולות הכשרים הגבוה ביותר אך זהה, ייקבע חבר המועצה/ועד מקומי על פי הגרלה שתערוך ועדת הבחירות בפיקוח מנהל הבחירות. בהתאם לסעיף 215 (ד) לצו וסעיף 150 (א) (ד), זכתה רשימת מועמדים בחברים בוועד מקומי, יהיו הנבחרים המועמדים במספר השווה למספר החברים שהרשימה זכתה בו, לפי סדר רישומם ברשימה.

 נפרט מהו יישוב שיתופי מאוגד ואיזה סוג ועד קיים בכל יישוב מסוג זה :

אייקוןפירוט

כל מועמד לראשות מועצה אזורית זכאי למימון בחירות מאוצר המדינה. את הבקשות למימון יש להגיש עד חמישה ימים לפני מועד הבחירות. הסכום לו זכאי המועמד לראש המועצה וכן התנאים לקבלת מימון זה קבועים בחוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) התשנ"ג – 1993.

 

חשוב מאד למלא את טופס הבקשה באופן מלא ומדויק ולהגישה במועד הנקוב בחוק. במידה ורשימת מועמדים תזכה במנדטים ולא הוגשה בקשת מימון במועד ובאופן תקין, לא ישולם דבר.

אייקוןבקשה לקבלת מימון בחירות
אייקוןדברי הסבר - מימון בחירות 2013
אייקוןלוח זמנים מימון סבב ב' - 24.12.2013
אייקוןלוח זמנים מימון סבב א' - 4.12.2012
למידע נוסף
כאשר מתקיימות בחירות כלליות למועצות האזוריות, מתבקש הצבא לשחרר את החיילים להצביע בשתי דרכים:

  1. ע"י פנייה ישירה למפקדים – מנהל הבחירות ויו"ר ועדת הבחירות מפיצים, באמצעות החיילים, מכתב סטנדרטי  למפקדים הישירים של החיילים במועצה ומבקשים מהם לשחרר את החיילים במידת האפשר, ביום הבחירות, לצורך הצבעה של החייל בקלפי הרגילה.

  1. באמצעות הצבעה בקלפי חיילים בסופ"ש שלפני יום הבחירות, דהיינו יוצבו בכל מועצה מקומית "קלפיות חיילים" אשר יהיו פתוחות בסוף השבוע שלפי הבחירות, בהן יצביעו החיילים בשיטה של מעטפות כפולות.

 

הצבעותיהם של החיילים יהיו במעטפות כפולות.

  • כל חייל, בשירות סדיר,קבע או מילואים, הרשום בפנקס הבוחרים של אחד מיישובי המועצה האזורית רשאי להצביע בקלפיות חיילים.

  • יש לשחרר כל חייל המבקשת להצביע ביום הבחירות או בסוף השבוע שלפניהן, עם זאת הרמטכ"ל או מי מטעמו יכולים להורות שלא לשחרר סוג מסוים של חיילים (מטעמים מבצעיים).