הל"ת - הוראות למתקני תברואה
דלג לתוכן ראשי
 
 
العربية
נושאים
הל"ת - הוראות למתקני תברואה 
18/07/2010 
 
במדינת ישראל, החוק שעוסק בבניה הוא חוק התכנון והבניה, התשכ"ה – 1965.

בסעיף 265 בחוק, מורה כי שר הפנים ראשי בהתייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה להתקין תקנות בכל הנוגע לביצוע החוק. בין השאר בנושא מתקני תברואה.
הוראות למתקני תברואה (הל"ת), מוגדרות בתקנה 1 לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל – 1970 כהוראות שאושרו ע"י שר הפנים בהתייעצות עם המועצה הארצית לתקנות ובניה, ועותק מהם מופקד במשרדי על ועדה מקומית.

הרכב הועדה :

דוד פילזר, יו"ר
אברהם שוורץ, מזכיר
חברים:
דני בראור, סרג'יו אורנשטיין, דוד אלכסדנר, דוד בלכר, טוביה זיו-אב, רפי לוי, שלמה פרנקל, עדה רוייטגור, עירית הן, דני ויינברג.
 
נושאיםאיחוד רשויותאנרגיהארנונהאוגדן הנחיות מינהל התכנוןאשראי לרשויות מקומיותאתרי רחצהחקיקה בתחום עבירות בניהבחירות במועצות האזוריותבחירות ברשויות המקומיותבחירות לכנסתביקורת בשלטון המקומיהדרכה ופיתוח ארגוני בשלטון המקומי/מערכת המפעמיםהריסות,קנסות ומאסריםהרפורמה בתהליכי התכנון ורישוי הבניההתחדשות עירוניתהדרכות בנושא בחירותהמרחב הימיועדות בנושאים מוניציפלייםועדת יישוביםחוקי עזרחיוב אישיחיזוק מבנים מפני רעידות אדמהחרום וביטחוןחשיבות הדיווח על בניה לא חוקיתכוח אדם ושכר ברשויותמוסדות תכנון ברמה הארציתיחידת התפעולמוסדות התכנון ברמה המחוזיתמחקר ומידעמידע גיאוגרפימימון בחירותמענקי משרד הפניםמערכת מקוונת להגשת תוכניות - מבא"תמפת השלטון המקומינוהל מבא"ת - (מבנה אחיד לתכנית)ניגוד עניניםסביבה חופיתסמכויות המפקח על הבניהעדות דתיותעשייה במקרקעיןפינוי, סעד, חללים (פס"ח)פנקס הבוחריםקרקע ומיםרישוי והיתר בניהרישוי מפעלים בטחונייםרישוי עסקיםשטחים פתוחיםשימור מבנים ואתריםתאגידים עירונייםתחבורהתכנון כולל משולב (תמ"א 35)תכניות להאצת בניה למגוריםתוכנית הבראה לרשויות המקומיותתקציב בלתי רגילתקציב רגילתשתיות תקשורתדיור ותמ"לתמ"א 1 - תכנית מתאר ארצית נוסח מאוחד