המועצה הארצית לתכנון ולבניה וועדות המשנה
דלג לתוכן ראשי
 
 
العربية
המועצה הארצית לתכנון ולבניה וועדות המשנה  

המועצה הארצית לתכנון ולבניה

המועצה הארצית לתכנון ולבניה פועלת מכוחו של סעיף 2 לחוק התכנון והבניה (התשכ"ה – 1965).
פועלת מכוחו של סעיף 2 לחוק התכנון והבניה (התשכ"ה – 1965). תפקידיה העיקריים של המועצה הארצית הינם לייעץ לממשלה ולשר בכל הנוגע לביצוע חוק זה, לרבות ענייני חקיקה (תקנות התכנון והבניה ושינויים במרחבי תכנון); התווית  מדיניות התכנון ברמה הארצית והמחוזית; ייזום, ליווי והמלצה לאישור (בפני הממשלה) של תכניות מתאר ארציות; קידום ואישור של תכניות מתאר מחוזיות; וכן דיון וקבלת החלטות בנושאים עקרוניים. 
                                                                                                         להרחבה...
                                                                           לחזרה לרשימת מוסדות תכנון ארציים המלאה

כתובת: קפלן 2, ירושלים
טלפון: 02-6701596/4
פקס: 02-5670325
דוא"ל: Ti-arzi@moin.gov.il
הועדה פועלת מכוחו של סעיף 6 (א) לחוק התכנון והבניה (התשכ"ה – 1965). על פי סעיף זה, רשאית המועצה הארצית למנות מבין חבריה ועדות קבועות לעניינים מסוימים ולהאציל לועדות אלה מסמכויותיה.

הועדה דנה בעררים על החלטות הועדה המחוזית במקרים הבאים:
 • הגשת ערר על החלטת מוסד תכנון בדבר קביעת תנאים להיתרי בניה וחלוקת קרקע בתחום התכנית עד להפקדת התכנית בהתאם לסעיף 78 (ב) (1);
 • הגשת ערר על החלטת מוסד תכנון לאסור מתן היתר בניה ושמוש לגבי מקרקעין שבתחום התכנית לאחר הפקדתה בהתאם לסעיף 98 (ג) לחוק;
 • הגשת ערר על החלטת ועדה מחוזית בדבר אישור תכנית או דחייתה, בהתאם לסעיף 110 (א) לחוק.

  הרכב הועדה:
  הועדה מורכבת מ- 6 חברים מקרב חברי המועצה הארצית, כוללת 4 הרכבים ומתכנסת כ- 4 פעמים בחודש.

  ועדת המשנה לעררים משמשת גם כועדת ערר על החלטות הועדה לשמירת הסביבה החופית,
 • בהתאם לסעיף 8 לתוספת השניה לחוק.

ועדת המשנה לעררים פועלת כיום בחמישה הרכבים:

אייקוןהרכבי הועדה (5 הרכבים)
הולנת"ע פועלת מכוחו של סעיף 6 (א) לחוק התכנון והבניה (התשכ"ה – 1965).
עפ"י סעיף זה, רשאית המועצה הארצית למנות מבין חבריה ועדות קבועות לעניינים מסויימים ולהאציל לועדות אלה מסמכויותיה.
תפקידה העיקרי של הולנת"ע הינו לייעץ ולהמליץ למועצה הארצית במגוון נושאים אשר המועצה ביקשה את התייחסותה אליהם וכן לדון בנושאים אשר המועצה הארצית האצילה מסמכויותיה אליה.
אייקוןהחלטות הולנת"ע
למידע נוסף
הועדה פועלת מכוחו של סעיף 12 (א) לתוספת הראשונה לחוק התכנון והבניה. על פי סעיף זה המועצה הארצית תמנה מבין חבריה ועדת ערר בהרכב של 5 חברים.
תפקידי הועדה :
 • הועדה דנה בעררים שהוגשו בעקבות סירוב הועדה לשמירה על קרקע חקלאית לאשר תכנית החלה בקרקע חקלאית;
 • סירוב הועדה לתת הסכמתה לשימוש או להיתר בניה בקרקע חקלאית למטרה לא חקלאית;
 • סירוב הועדה למתן היתר או הסכמתה לקביעת מקומם של מפעלים, מוסדות או מתקנים באזור שנקבע בתכנית כאזור חקלאי. הכל בהתאם לסעיף 12 (ב) לתוספת הראשונה לחוק.
 • הועדה פועלת מכוחו של סעיף 166 לחוק. על פי סעיף זה שר הפנים בהתייעצות עם שר הבטחון ימנה את חברי ועדת הערר בהרכב של 5 חברי המועצה הארצית.
  תפקידי ועדת הערר הינם:
 • דיון בעררים שהוגשו בגין דחיה של הועדה למיתקנים בטחוניים בקשות להיתרי בניה, בהתאם לסעיף 166 (א) לחוק;
 • דיון בהתנגדויות שהוגשו מטעם שר הבטחון לתכניות מתאר מחוזיות ובעררים על קבלת התנגדויות או דחייתן וזאת במקרים בהם מתקן בטחוני קיים או מאושר עלול להיפגע ע"י התכנית, בהתאם לסעיף 177 (2) לחוק;
 • דיון בהערות ובתגובות שהוגשו מטעם שר הבטחון לתכניות מתאר ארציות הנוגעות למתקנים בטחונים, לרבות שטחי אש ושטחי אימונים.
 • החל מפברואר 2006, אוחדה פעילות הועדה עם הולנת"ע.
  זו היתה ועדת משנה מקצועית מצומצמת לדיון בהקלות מתוכניות המתאר הארציות: תמ"א/ 3 – דרכים, ותמ"א/ 23 – מסילות ברזל.

  דף אינטרנט זה הוקם ע"מ לנהל ביעילות ובשקיפות את הליך הערר שהוגש למועצה הארצית לתכנון ולבניה על החלטת הוועדה המחוזית בתכנית חפאג/ 1200/ ב – מתחם בתי זיקוק לנפט חיפה. הדף נועד בראש ובראשונה למי שכבר חתם בעבר על התנגדות לתכנית במסגרת הליך הפקדתה. עם זאת, כל המעוניין יכול להיעזר בו לגישה מהירה ומעקב נוח אחר מסמכי התכנית והערר. 

   

  מסמכי התכנית: לחץ על קישור זה כדי לעיין בהוראות התכנית (ובתוכן דף הסבר עליה), תשריט, נספחים, תסקיר ההשפעה על הסביבה, גושים וחלקות בהן היא חלה, היחס שלה לתכניות אחרות, מידע על הליך קידומה בוועדה המחוזית, פרוטוקולים, החלטות ותמלילים של ישיבות שעסקו בתכנית ועוד.

  קישור למסמכי התכנית

   

  ראה בסוף העמוד פתרונות לבעיות צפייה בקישורים


  מסמכי הערר: לחץ על קישור זה כדי לעיין בעררים שהוגשו על החלטת הוועדה המחוזית בתכנית, ובנספחים לעררים. שים לב, דף זה יתעדכן לאורך כל ההליך ויפורסמו בו תכתובות הקשורות בערר, תגובות החלטות וכדומה. לכן מוצע להיכנס אליו באופן תדיר.

  קישור למסמכי הערר

   

  בקשה להיות נוכח בדיון: לחץ על הקישור הבא כדי למלא טופס בקשה להיות נוכח בדיון. לפני שתתחיל למלא את הטופס אנא קרא בעיון את ההנחיות המקדימות. טופס זה נועד רק למי שחתם על כתב התנגדות לתוכנית כאשר היתה מופקדת לציבור. 

  אם בכוונתך להגיש תגובה לערר נא למלא רק את הטופס לשליחת תגובה. אין צורך למלא את שני הטפסים.

  קישור לטופס

   
  שליחת תגובה על ערר אחד או יותר:
  לחץ על הקישור הבא כדי למלא טופס נלווה לשליחת תגובה לערר. לפני שתתחיל למלא את הטופס אנא קרא בעיון את ההנחיות המקדימות בדבר אופן שליחת התגובה בפועל. אם מלאת את טופס זה ושלחת תגובה, הדבר יחשב כאילו מילאת טופס בקשה להיות נוכח בדיון. נא לא למלא את שני הטפסים.

  טופס זה נועד רק למי שחתם על כתב התנגדות לתוכנית כאשר היתה מופקדת לציבור.

  קישור לטופס


  פתרון בעיות צפייה בקישורים

  אם נתקלתם בבעיה בצפייה בקישורים אנא נסו את האפשרויות הבאות:

  אם אתם עובדים בדפדפן אקספלורר 8 שדרגו אותו לגירסה 9 ומעלה או הגדירו שינוי תצוגה לפי ההנחיות בקישור להלן.

  קישור - הנחיות שינוי תצוגת תאימות.

  יתכן שהגדרות האבטחה אצלכם מחמירות ולא מאפשרות צפייה בדף. אנא הגדירו את אתר משרד הפנים כאתר מאובטח.

  ראו הנחיות בקובץ המצורף.

  נושאיםאיחוד רשויותאנרגיהארנונהאוגדן הנחיות מינהל התכנוןאשראי לרשויות מקומיותאתרי רחצהחקיקה בתחום עבירות בניהבחירות במועצות האזוריותבחירות ברשויות המקומיותבחירות לכנסתביקורת בשלטון המקומיהדרכה ופיתוח ארגוני בשלטון המקומי/מערכת המפעמיםהריסות,קנסות ומאסריםהרפורמה בתהליכי התכנון ורישוי הבניההתחדשות עירוניתהדרכות בנושא בחירותהמרחב הימיועדות בנושאים מוניציפלייםועדת יישוביםחוקי עזרחיוב אישיחיזוק מבנים מפני רעידות אדמהחרום וביטחוןחשיבות הדיווח על בניה לא חוקיתכוח אדם ושכר ברשויותמוסדות תכנון ברמה הארציתיחידת התפעולמוסדות התכנון ברמה המחוזיתמחקר ומידעמידע גיאוגרפימימון בחירותמענקי משרד הפניםמערכת מקוונת להגשת תוכניות - מבא"תמפת השלטון המקומינוהל מבא"ת - (מבנה אחיד לתכנית)ניגוד עניניםסביבה חופיתסמכויות המפקח על הבניהעדות דתיותעשייה במקרקעיןפינוי, סעד, חללים (פס"ח)פנקס הבוחריםקרקע ומיםרישוי והיתר בניהרישוי מפעלים בטחונייםרישוי עסקיםשטחים פתוחיםשימור מבנים ואתריםתאגידים עירונייםתחבורהתכנון כולל משולב (תמ"א 35)תכניות להאצת בניה למגוריםתוכנית הבראה לרשויות המקומיותתקציב בלתי רגילתקציב רגילתשתיות תקשורתדיור ותמ"לתמ"א 1 - תכנית מתאר ארצית נוסח מאוחד