המועצה הארצית לתכנון ולבניה וועדות המשנה
דלג לתוכן ראשי
 
 
العربية
המועצה הארצית לתכנון ולבניה וועדות המשנה  

המועצה הארצית לתכנון ולבניה

המועצה הארצית לתכנון ולבניה פועלת מכוחו של סעיף 2 לחוק התכנון והבניה (התשכ"ה – 1965).
פועלת מכוחו של סעיף 2 לחוק התכנון והבניה (התשכ"ה – 1965). תפקידיה העיקריים של המועצה הארצית הינם לייעץ לממשלה ולשר בכל הנוגע לביצוע חוק זה, לרבות ענייני חקיקה (תקנות התכנון והבניה ושינויים במרחבי תכנון); התווית  מדיניות התכנון ברמה הארצית והמחוזית; ייזום, ליווי והמלצה לאישור (בפני הממשלה) של תכניות מתאר ארציות; קידום ואישור של תכניות מתאר מחוזיות; וכן דיון וקבלת החלטות בנושאים עקרוניים. 
                                                                                                         להרחבה...
                                                                           לחזרה לרשימת מוסדות תכנון ארציים המלאה

כתובת: קפלן 2, ירושלים
טלפון: 02-6701596/4
פקס: 02-5670325
דוא"ל: Ti-arzi@moin.gov.il
הועדה פועלת מכוחו של סעיף 6 (א) לחוק התכנון והבניה (התשכ"ה – 1965). על פי סעיף זה, רשאית המועצה הארצית למנות מבין חבריה ועדות קבועות לעניינים מסוימים ולהאציל לועדות אלה מסמכויותיה.

הועדה דנה בעררים על החלטות הועדה המחוזית במקרים הבאים:
 • הגשת ערר על החלטת מוסד תכנון בדבר קביעת תנאים להיתרי בניה וחלוקת קרקע בתחום התכנית עד להפקדת התכנית בהתאם לסעיף 78 (ב) (1);
 • הגשת ערר על החלטת מוסד תכנון לאסור מתן היתר בניה ושמוש לגבי מקרקעין שבתחום התכנית לאחר הפקדתה בהתאם לסעיף 98 (ג) לחוק;
 • הגשת ערר על החלטת ועדה מחוזית בדבר אישור תכנית או דחייתה, בהתאם לסעיף 110 (א) לחוק.

  הרכב הועדה:
  הועדה מורכבת מ- 6 חברים מקרב חברי המועצה הארצית, כוללת 4 הרכבים ומתכנסת כ- 4 פעמים בחודש.

  ועדת המשנה לעררים משמשת גם כועדת ערר על החלטות הועדה לשמירת הסביבה החופית,
 • בהתאם לסעיף 8 לתוספת השניה לחוק.

ועדת המשנה לעררים פועלת כיום בחמישה הרכבים:

אייקוןהרכבי הועדה (5 הרכבים)
הולנת"ע פועלת מכוחו של סעיף 6 (א) לחוק התכנון והבניה (התשכ"ה – 1965).
עפ"י סעיף זה, רשאית המועצה הארצית למנות מבין חבריה ועדות קבועות לעניינים מסויימים ולהאציל לועדות אלה מסמכויותיה.
תפקידה העיקרי של הולנת"ע הינו לייעץ ולהמליץ למועצה הארצית במגוון נושאים אשר המועצה ביקשה את התייחסותה אליהם וכן לדון בנושאים אשר המועצה הארצית האצילה מסמכויותיה אליה.
אייקוןהחלטות הולנת"ע
למידע נוסף
הועדה פועלת מכוחו של סעיף 12 (א) לתוספת הראשונה לחוק התכנון והבניה. על פי סעיף זה המועצה הארצית תמנה מבין חבריה ועדת ערר בהרכב של 5 חברים.
תפקידי הועדה :
 • הועדה דנה בעררים שהוגשו בעקבות סירוב הועדה לשמירה על קרקע חקלאית לאשר תכנית החלה בקרקע חקלאית;
 • סירוב הועדה לתת הסכמתה לשימוש או להיתר בניה בקרקע חקלאית למטרה לא חקלאית;
 • סירוב הועדה למתן היתר או הסכמתה לקביעת מקומם של מפעלים, מוסדות או מתקנים באזור שנקבע בתכנית כאזור חקלאי. הכל בהתאם לסעיף 12 (ב) לתוספת הראשונה לחוק.
 • הועדה פועלת מכוחו של סעיף 166 לחוק. על פי סעיף זה שר הפנים בהתייעצות עם שר הבטחון ימנה את חברי ועדת הערר בהרכב של 5 חברי המועצה הארצית.
  תפקידי ועדת הערר הינם:
 • דיון בעררים שהוגשו בגין דחיה של הועדה למיתקנים בטחוניים בקשות להיתרי בניה, בהתאם לסעיף 166 (א) לחוק;
 • דיון בהתנגדויות שהוגשו מטעם שר הבטחון לתכניות מתאר מחוזיות ובעררים על קבלת התנגדויות או דחייתן וזאת במקרים בהם מתקן בטחוני קיים או מאושר עלול להיפגע ע"י התכנית, בהתאם לסעיף 177 (2) לחוק;
 • דיון בהערות ובתגובות שהוגשו מטעם שר הבטחון לתכניות מתאר ארציות הנוגעות למתקנים בטחונים, לרבות שטחי אש ושטחי אימונים.
 • החל מפברואר 2006, אוחדה פעילות הועדה עם הולנת"ע.
  זו היתה ועדת משנה מקצועית מצומצמת לדיון בהקלות מתוכניות המתאר הארציות: תמ"א/ 3 – דרכים, ותמ"א/ 23 – מסילות ברזל.
  נושאיםאיחוד רשויותאנרגיהארנונהאוגדן הנחיות מינהל התכנוןאשראי לרשויות מקומיותאתרי רחצהחקיקה בתחום עבירות בניהבחירות במועצות האזוריותבחירות ברשויות המקומיותבחירות לכנסתביקורת בשלטון המקומיהדרכה ופיתוח ארגוני בשלטון המקומי/מערכת המפעמיםהריסות,קנסות ומאסריםהרפורמה בתהליכי התכנון ורישוי הבניההתחדשות עירוניתהדרכות בנושא בחירותועדות בנושאים מוניציפלייםועדת יישוביםחוקי עזרחיוב אישיחיזוק מבנים מפני רעידות אדמהחרום וביטחוןחשיבות הדיווח על בניה לא חוקיתכוח אדם ושכר ברשויותמוסדות תכנון ברמה הארציתיחידת התפעולמוסדות התכנון ברמה המחוזיתמחקר ומידעמידע גיאוגרפימימון בחירותמענקי משרד הפניםמערכת מקוונת להגשת תוכניות - מבא"תמפת השלטון המקומינוהל מבא"ת - (מבנה אחיד לתכנית)ניגוד עניניםסביבה חופיתסמכויות המפקח על הבניהעדות דתיותעשייה במקרקעיןפינוי, סעד, חללים (פס"ח)פנקס הבוחריםקרקע ומיםרישוי והיתר בניהרישוי מפעלים בטחונייםרישוי עסקיםשטחים פתוחיםשימור מבנים ואתריםתאגידים עירונייםתחבורהתכנון כולל משולב (תמ"א 35)תכניות להאצת בניה למגוריםתוכנית הבראה לרשויות המקומיותתקציב בלתי רגילתקציב רגילתשתיות תקשורתתמ"א 1 - תכנית מתאר ארצית נוסח מאוחד