הקמת המועצה הארצית תפקידיה והרכבה
דלג לתוכן ראשי
 
 
العربية
הקמת המועצה הארצית תפקידיה והרכבה 

המועצה הארצית לתכנון ולבניה

המועצה הוקמה מכוח חוק התכנון והבניה שאושר בשנת 1965 והתכנסה לראשונה בא' אדר התשכ"ו (21.2.1966). תפקידי המועצה נובעים מן החוק ולהלן עיקרם:

-          לייעץ לממשלה ולשר הפנים בכל הנוגע ליישום חוק התכנון והבניה (חקיקה ראשית ומשנית).

-          ליזום ולערוך תכניות מתאר ארציות (תמ"אות) ולקדמן עד לאישורן ע"י הממשלה.

-          לקדם ולאשר תכניות מתאר מחוזיות (תמ"מים).

-          לדון בעררים המוגשים על תכניות בסמכות מחוזית ועל ועדות אחרות.

-          להמליץ לשר הפנים בשינוי מרחבי תכנון מקומיים.

-     לעדכן את מפות ההכרזה על קרקע חקלאית

                                                                                                 

להרחבה...
לחזרה לרשימת מוסדות תכנון ארציים המלאה

כתובת: קפלן 2, ירושלים
טלפון: 02-6701596/4
פקס: 02-5670325
דוא"ל: Ti-arzi@moin.gov.il
פניות בנוגע
לעררים:
 arr@moin.gov.il

שליחת סדר יום לחברים ולבעלי עניין: סדרי היום נשלחים לחברי המועצה בדואר אלקטרוני כשבועיים לפני מועד הישיבה וכוללים את הנושא הנדון, מטרת הדיון, שעות הדיון ומידע אדמיניסטרטיבי נוסף. המזכירות שולחת הזמנות יזומות לבעלי העניין בנושאים הנדונים ולנציגי מינהל ולשכות התכנון.

 

פרסום סדר יום באינטרנט: סדר היום של המועצה וועדות המשנה יפורסם באתר 7 ימים לפני הדיון.


לתשומת לבכם: תדיר שנעשים שינויים בסדר היום והמזכירות מודיעה על כך לחברי המועצה ובעלי העניין. הגעה לדיון על בסיס סדר יום שפורסם באינטרנט מחייבת תאום מקדים עם המזכירות (לוודא שהדיון מתקיים במועדנו ועל האפשרות להיות נוכח בו).


המועצה הארצית, כמוסד תכנון עליון, משמשת גם כערכאת ערר. הדיון בערר מתקיים בפני ועדת ערר שהוקמה בהחלטת מועצה ארצית או בחוק. לחצו על הקישור 'למידע נוסף' לקבלת מידע תמציתי על וועדות הערר, סמכויותיהן ואופן פעילותן.

לכל פניה בנושא עררים ניתן לפנות ל: arr@moin.gov.il.

למידע נוסף

הוועדה מוסמכת לדון ולהכריע בנושאים הבאים: הקלות ואישורים מתכניות מתאר ארציות ומחוזיות ככל שהן כוללות מנגנון גמישות בסמכות המועצה הארצית; הקלות מהוראות תכניות ארציות או מחוזיות לפי סעיף 149(א)(4) לחוק; המלצה לשר הפנים בעניין שינוי מרחבי תכנון לפי סעיפים 13-16 ו- 32 לחוק; אישור תכניות לעניין קרקע חקלאית ושטחים פתוחים לפי סעיף 6(א)(2) לתוספת הראשונה לחוק ככל שנדרשות הקלות גם מתכניות מתאר ארציות ו/ או מחוזיות; נושאים אחרים לפי החלטות ספציפיות של המועצה הארצית.

יו"ר הוועדה: יו"ר הולנת"ע היא מנהלת מנהל התכנון או נציגה.

הרכב הוועדה: הוועדה מורכבת מ- 15 חברים  ו-5 ממלאי מקום.

מועדי הישיבות: ישיבות הולנת"ע מתקיימות בימי ג' בהם לא מתכנסת מליאת המועצה הארצית, לפי לו"ז שהמזכירות מפרסמת מעת לעת.

מידע נוסף: בשונה מיתר ועדות המשנה, הולנת"ע היא ועדה גנרית של המועצה הארצית העוסקת במגוון רחב של נושאים ולא בנושא אחד ספציפי.

מזכירי הוועדה: אמיר פולברמכר amirpu@moin.gov.il , אדם וטנברג AdamWa@moin.gov.il ,  חן ויצמן chenwe@moin.gov.il

 

 

למידע נוסף

הוועדה מוסמכת לדון ולהכריע בנושאים הבאים: הקלות לפי תמ"א 3 ותמ"א 23 שבסמכות המועצה הארצית; הקלות מתשתיות תחבורה שבתכניות מתאר מחוזיות, ככל שנקבע בהן מנגנון הקלות; הקלות לפי סעיף 149(א)(4) לחוק ביחס לתשתיות תחבורה; הקלות ואישורים ככל שנדרשים מהמועצה הארצית ביחס לתשתיות תחבורה עבור תכניות בסמכות מחוזית ו/ או מקומית.  

יו"ר הוועדה: יו"ר הוועדה היא מנהלת מינהל התכנון או נציגה.

הרכב הוועדה: הוועדה מונה 3 חברים.

מועדי הישיבות: ככלל בימי ג' במהלך החודש ובעדיפות לאחר ישיבת ולנת"ע.

מידע נוסף: בשנת 2006 הופסקה פעילות "הוועדה לקוי בנין" שעיסוקה היה דומה לוועדה זו וסמכויותיה עברו לולנת"ע. בשנת 2012 הוקמה הוועדה הנוכחית במטרה שלא כל חברי הולנת"ע יעסקו בתכניות והיתרים נקודתיים שרובם בעלי חשיבות מצומצמת.

מזכירי הוועדה: אמיר פולברמכר amirpu@moin.gov.il , אדם וטנברג AdamWa@moin.gov.il ,  חן ויצמן chenwe@moin.gov.il .

ועדה זו הינה באחריות מנהלית ומקצועית אגף הנחיות ותקנות בנייה.

למידע נוסף