ארנונה
דלג לתוכן ראשי
 
 
العربية
ארנונה 
ארנונה

ארנונה היא מס שנתי המוטל על תושבי המדינה המחזיקים בנכס ונגבה על ידי הרשות המקומית ומטרתה לממן את הפעילויות השונות של הרשות.

בהתאם לחוק, משרד הפנים איננו אחראי על גביית מיסי ארנונה. על הגבייה אחראית הרשות המקומית, בה מצוי הנכס.

הרשות המקומית רשאית לתת הנחה במיסי ארנונה בהתאם להוראות הדין, ביניהן: מבחן הכנסה, נכות ומעמד של אזרח ותיק, בנוסף לרשות המקומית הסמכות לפרישת תשלומים או מחיקת חובות ארנונה.

רשות מקומית המעוניינת להעלות את תעריפי הארנונה נדרשת לקבל את אישור שרי הפנים והאוצר לשינוי צו המיסים.

הארנונה היא מס המוטל על ידי הרשות המקומית על המחזיק למעשה בנכס, (בעל הנכס או השוכר בנכס) ומטרתה לממן את הפעילויות השונות של הרשות

סוגי הנכסים עליהם מוטלת הארנונה הם בנין, אדמה חקלאית, וקרקע תפוסה, (כמשמעותם בסעיף 269 לפקודת העיריות) הנמצאים בתחום שיפוט הרשות המקומית. ארנונה אינה מוטלת על "אדמת בנין" אלא בתחומי יהודה ושומרון.

החיוב הינו שנתי ומתייחס לתקופה שבין 1 בינואר ל 31 בדצמבר לאותה שנה.

תעריפי הארנונה נקבעים בצו הארנונה עליו מחליטה מועצת הרשות המקומית וממילא שונים מרשות לרשות.
עם זאת יצוין כי בתקנות ההסדרים במשק המדינה נקבעו סכומי מינימום ומקסימום החלים על כל הרשויות המקומיות ואין הן רשאיות לחרוג מסכומים אלו.
למידע נוסף
חיוב הארנונה הינו שנתי, ומתייחס לתקופה שבין 1 בינואר ל – 31 בדצמבר של אותה שנה.

ככלל, המועד לתשלום השנתי של הארנונה הינו ה – 1 בינואר של אותה שנה. על מנת להקל על תושבי הרשות המקומית, רשאיות הרשויות המקומיות לאפשר הסדרי תשלום שונים לתקופה שלא תעלה על שנה ממועד החיוב. (כגון תשלום דו חודשי, או תשלום על פי הוראת קבע לזכות הרשות המקומית). תשלום לפי הסדר כאמור , יחויב בהפרשי הצמדה בלבד.

תשלום ארנונה שלא שולם תוך שלושים יום מהמועד שנקבע לתשלומו ובכלל זה אי תשלום כאמור לפי הסדר תשלומים יחויב בתוספת תשלומי פיגורים.
סעיף 5(י ) לפקודת מיסי עירייה ומסי ממשלה (פיטורין), 1938 קובע כי שר הפנים רשאי לפטור "מוסד מתנדב לשירות הציבור" מתשלום ארנונה. סמכות זו של שר הפנים הואצלה לממונים על המחוז.

על מנת לקבוע מיהו "מוסד מתנדב לשירות הציבור" גובשה רשימת קריטריונים בהם חייב לעמוד מוסד המבקש את הפטור.

על מנת לקבל פטור, על המוסד למלא טופס בקשה ולהגישה לרשות המקומית בה הוא פועל.

הרשות המקומית (ועדת התמיכות או בהעדרה ועדת ההנחות) תמליץ לממונה על המחוז, לאחר בחינת הבקשה ובהתאם לקריטריונים על מתן הפטור המבוקש או על דחית הבקשה .

הסמכות האם ליתן את הפטור היא של הממונה על המחוז בהסתמך על הקריטריונים והמלצת הרשות המקומית.
תוקף הפטור למשך 3 שנים – כאשר בשנה השנייה והשלישית יהיה על המוסד למסור תצהיר לפיו מטרותיו , תחומי פעילותו ופעילותו הכלכלית לא השתנו.
אייקוןחוזר מנכ"ל 2/99 - בדבר פטור מארנונה למוסד מתנדב בשירות הציבור
אייקוןרשימת קריטריונים לקבלת פטור למוסד מתנדב לשירות הציבור - חוזר מנכ"ל 2/99
אייקוןטפסי בקשה לקבלת פטור - חוזר מנכ"ל 2/99
אייקוןחוזר מנכ"ל 2/2002 - תיקון נוהל בקשה לקבלת פטור מארנונה למוסד מתנדב
למידע נוסף
כל תושב המעוניין לפנות בשאלות בנושאי ארנונה רשאי לפנות לרשות המקומית לקבלת תשובה – ניתן לפנות לגזבר העירייה , למנהל הארנונה או לממונה על פניות הציבור ברשות המקומית. רק במקרים חריגים ולאחר קבלת תשובת הרשות ניתן לפנות בכתב לממונה על המחוז במשרד הפנים בצירוף תשובת הרשות.
הוראות בנושא זה נקבעו בחוק הרשויות המקומיות (עררים על קביעת ארנונה כללית), התשל"ו – 1976.

כל נישום רשאי להגיש השגה על חשבון הארנונה שקיבל. את ההשגה יש להגיש תוך 90 יום מיום קבלת החשבון.
השגה ניתן להגיש מהטעמים הבאים:
א. שטח הנכס בפועל אינו תואם את השטח המחויב.
ב. סוג הבניין אינו תואם את החלטת מועצת הרשות.
ג. סוג האזור אינו תואם את החלטת מועצת הרשות.
ד. השימוש הנעשה בנכס בפועל אינו תואם את השימוש המחויב.
ה. האדם המחויב בארנונה אינו המחזיק בנכס.

על ההשגה מחויב מנהל הארנונה של הרשות המקומית להשיב בתוך 60 יום מיום קבלת ההשגה. (ועדת הערר יכולה להאריך את מתן התשובה ב - 30 יום נוספים) לא השיב מנהל הארנונה בפרק זמן זה, תחשב ההשגה כאילו התקבלה. אדם הרואה עצמו נפגע מתשובת מנהל הארנונה יכול תוך 30 יום לערער לועדת הערר שליד הרשות המקומית המורכבת מנציגי העירייה ואנשי ציבור.
ניתן לערער על החלטת ועדת הערר לבית המשפט לעניינים מינהלים.
הגשת השגה אינה פוטרת מתשלום הארנונה.
ועד מקומי רשאי באישור המועצה האזורית להטיל ארנונה על נכסים הנמצאים בתחומו, הארנונה תחושב בהתאם לשטח הנכס במכפלת תעריף שקבע הועד המקומי בצו. (תעריף המצרפי הן של המועצה והן של הועד, לא יפחת מתעריף המינימום ולא יעלה על תעריף המרבי).

המלצת משרד הפנים לגבי סכום הארנונה המוטל על ידי ועד מקומי, שלגביו נדרש אשור שרי הפנים והאוצר, הוא כי תעריף הועד המקומי לנכס מסוג מגורים לא יעלה על 30% מתעריף המועצה האזורית. בנוסף, ההמלצה היא, כי לא תוטל ארנונה על ידי הועד המקומי על נכסים שאינם למגורים אלא על ידי המועצה האזורית בלבד. עם זאת יובהר כי אין בהמלצות אלה כדי לפסול את תעריפי הועדים הגובים כדין יותר מ - 30% מתעריף המועצה (הכוונה לאותם ועדים שהטילו בעבר כדין ארנונה זו) ואלה המטילים כדין ארנונה שלא למגורים.
על כל רשות מקומית לאשר מדי שנה את צו המסים בהתאם להוראות הדין שנקבעו באותה שנה. צו המסים כאמור הינו בבחינת חקיקת משנה, וככזה יש לו תוקף משפטי מחייב. בצו המסים נקבעים סוגי הנכסים השונים והתעריפים בשקלים חדשים למטר רבוע שיחולו על כל אחד מנכסים אלו וכן רשאיות הרשות לקבוע אזורים שונים לחיוב בתחומה.

קווים מנחים לבדיקת בקשות לאישור חריג בארנונה 2017

נוהל בקשה לאישור חריג להטלת ארנונה לשנת 2017

מדי שנה נקבע בדין, בתקנות או בחוק שעור עדכון הארנונה לעומת השנה הקודמת. 

      רשות מקומית רשאית להגיש בקשה לאישור חריג דהיינו העלאה או הפחתה שלא על פי שעור העדכון שנקבע בדין, או שינוי סיווג הנכס. בקשה זו צריכה להתאשר על ידי שרי הפנים והאוצר (או מי שהוסמכו על ידם).

תאריכי קבלת ההחלטה בדבר ההעלאה החריגה במועצת הרשות והגשתה למשרד הפנים נקבעו בשנים האחרונות בחוקי ההסדרים למיניהם.
משרד הפנים מפרסם את נוהל הגשת הבקשה באתר המשרד.

לפני העברת הבקשה למשרד הפנים נדרשת הרשות המקומית להודיע לכל נישום באופן אישי בדבר כוונתה להגיש בקשה מעין זו.
העתק ההיתר החריג נמצא במשרדי העירייה. כמו כן מפורסמים ההיתרים החריגים החל משנת 2000 באתר המשרד בתפריט "מאגרי מידע" פריט "מידע על רשויות מקומיות".

אייקוןדברי הסבר לבקשת הרשות
אייקוןנספח ב'2- טבלת משמעות כספית לרשויות עצמאיות
אייקוןנספח ב'3- טבלת משמעות כספית לרשויות שאינן עצמאיות
אייקוןנספח ד'- טבלת משמעות כספית לוועדים מקומיים
למידע נוסף
בתקנה 12 לתקנות ההסדרים במשק המדינה, נקבעו 12 סיווגים עיקרים לקביעת תעריפי ארנונה, ומהם נגזרים סיווגי המשנה (לדוגמא בתי קפה הוא תת סיווג של הסיווג משרדים שירותים ומסחר).

במועצה אזורית הארנונה מוטלת על ידי המועצה, אך רשאי הועד המקומי באישור המועצה להטיל ארנונה במקביל להטלת ארנונה על ידי המועצה.

הארנונה המוטלת על ידי המועצה האזורית בתוספת הארנונה המוטלת על ידי הועד המקומי תהיה גבוהה יותר מתעריף המינימום ונמוכה מהתעריפים המירבים
אייקוןלהלן טבלת התעריפים המעודכנת לשנת 2017
אייקוןלהלן טבלת התעריפים המעודכנת לשנת 2016
אייקוןלהלן טבלת התעריפים המעודכנת לשנת 2015
אייקוןלהלן טבלת התעריפים המעודכנת לשנת 2014
למידע נוסף

שיעור העדכון של תעריפי הארנונה

 

 

ע"פ סעיף 7 לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב),

התשנ"ג - 1992 שיעור העדכון לשנת 2017 נקבע בהתאם לנוסחה הבאה:

 

מדד המחירים לצרכן (בסיס 1951)

מדד ידוע 20.05.15

33,772,968.79

 

מדד ידוע 20.05.16

33,467,177.33

 

אחוז השינוי

(0.91%-)

 

מחצית אחוז השינוי

(0.45%-)

 

 

 

מדד השכר הציבורי

מדד ידוע 20.05.15

8,896

 

מדד ידוע 20.05.16

9,292

 

אחוז השינוי

4.45%

 

מחצית אחוז השינוי

2.22%

 

 

 

סה"כ שיעור העדכון לשנת  לשנת 2017:  1.77% = 2.22% + (0.45%-)

 

שיעורי העדכון בשנים 2017-2007

 

שנה

שיעור העדכון

2017

1.77%

 

2016

1.27%

 

2015*

0.75%

 

2014

3.36%

 

2013

2.3%

 

2012

3.1%

 

2011

1.4%

 

2010

1.63%

 

2009

4.57%

 

2008

0

 

2007

2.73%

 

 

 

* נקבע בהוראת שעה בשל תיקון החקיקה להקדמת לוחות הזמנים.