חוקי עזר
דלג לתוכן ראשי
 
 
العربية
חוקי עזר 
חוקי עזר

חוק עזר הוא חוק שתקף בתחומה של רשות מקומית במדינת ישראל ונחקק על ידי רשויות מקומיות ואיגודי ערים.

חוק עזר חייב להיות מאושר על ידי מועצת הרשות ועל ידי שר הפנים על מנת שיכנס לתוקף.

חוק העזר הינו האמצעי העיקרי שבאמצעותו ניתן להסדיר חובות וזכויות בתחום הרשות המקומית ולגבות תשלומים למימון פעילות הרשות.

מאגר המידע של חוקי העזר מאפשר שליפת חוק עזר לפי נושא החוק או לפי שם רשות מקומית (לא כולל איו"ש) .

 
המידע חלקי - מעודכן לחש"מ 805 כו' באייר התשע"ד (26/05/2014) כמפורט בכפתור אודות המידע

 

למידע  שעודכן לאחר התאריך הנ"ל ניתן לגשת לאתר  "רשומות". 

אייקוןחיפוש חוקי עזר על פי רשות
אייקוןרשימת חוקי העזר על פי נושא
מאגר המידע של חוקי העזר לדוגמה כולל חוקי עזר בנושאים הבאים: בעלי חיים, גידור דוכנים מטעמי ביטחון, החזקת מקלטים, הריסת מבנים מסוכנים ועוד. 
אייקוןרשימת חוקי עזר לדוגמא

ההנחיות מתייחסות לעניינים הבאים:

  1. אופן התקנת חוקי עזר ודרכי הגשתם למשרד הפנים.
  2. דברי הסבר מפורטים להתקנת חוק עזר להעמדת רכב וחנייתו.
  3. אופן הכנת התחשיב ההנדסי-כלכלי לקביעת גובה היטל סלילת רחובות (כבישים ומדרכות) והיטל תיעול.
  4. המדריך להכנת חוקי עזר וצווי עבירות קנס, שהוכן במחלקה לחקיקת משנה במשרד המשפטים, כולל קווים מנחים ודגשים לעניין הכנת חוקי עזר וצווי עבירות קנס והוא נועד לשמש כלי עזר לכתיבתם.
    יודגש כי אין במדריך כדי למצות את כל העקרונות והכללים להכנת חוקי עזר וצווי עבירות קנס וכי כל חוק עזר וצו עבירות קנס טעונים בדיקה לגופו של עניין בידי משרד הפנים ומשרד המשפטים.
אייקוןנוהל הגשת חוקי עזר באמצעות טופס מקוון -עידכון
אייקוןמדריך להכנת חוקי עזר וצווי עבירות קנס
אייקוןהנהלים להגשת חוק עזר על פי חוזר מנכ"ל 2/1998
אייקוןנהלים בדבר העברת חוקי עזר אל משרד הפנים לצורך פרסומם 6/2005
למידע נוסף

חוקי עזר שניתן לגביהם אישור להמשך גבית אגרה או היטל
רשימת חוקי העזר שניתן לגביהם אישור להמשך גביה מכילה את אסמכתאות ההארכה בלבד. גוף החוק עצמו נמצא ברשימת חוקי העזר לעיל. 
מצ"ב טבלת אישורים שניתנו ע"י מנכ"ל משרד הפנים בתוקף סמכותו שהואצלה לו ע"י שר הפנים.

אייקוןרשימת חוקי עזק שאושר לגביהם המשך גביה

החוקים המומלצים לחוקי עזר בנושא ביוב, סלילת רחובות, תיעול והעמדת רכב וחנייתו, גובשו על מנת לסייע לרשויות המקומיות בבואן לנסח את חוקי העזר.

אין המדובר בחוקי עזר לדוגמה אותם ניתן לאמץ כפי שהם אלא בנוסחים סטנדרטיים מומלצים, המהווים מסגרת כוללת, הטעונה, ככל שהדבר נדרש, השלמות והתאמות לתנאים המיוחדים של כל רשות מקומית.

לדברי הסבר מפורטים לנוסחים המומלצים נא ראו חוזר מנכ''ל 1/2008 וכן הנחיות להגשת חוק עזר להעמדת רכב וחנייתו.

אייקוןחוק עזר מומלץ לביוב
אייקוןחוק עזר מומלץ לתיעול
אייקוןחוק עזר מומלץ לסלילת רחובות
אייקוןחוק עזר מומלץ להעמדת רכב וחנייתו
 רשומות
נושאיםאיחוד רשויותאנרגיהארנונהאוגדן הנחיות מינהל התכנוןאשראי לרשויות מקומיותאתרי רחצהחקיקה בתחום עבירות בניהבחירות במועצות האזוריותבחירות ברשויות המקומיותבחירות לכנסתביקורת בשלטון המקומיהדרכה ופיתוח ארגוני בשלטון המקומי/מערכת המפעמיםהריסות,קנסות ומאסריםהרפורמה בתהליכי התכנון ורישוי הבניההתחדשות עירוניתהדרכות בנושא בחירותהמרחב הימיועדות בנושאים מוניציפלייםועדת יישוביםחוקי עזרחיוב אישיחיזוק מבנים מפני רעידות אדמהחרום וביטחוןחשיבות הדיווח על בניה לא חוקיתכוח אדם ושכר ברשויותמוסדות תכנון ברמה הארציתיחידת התפעולמוסדות התכנון ברמה המחוזיתמחקר ומידעמידע גיאוגרפימימון בחירותמענקי משרד הפניםמערכת מקוונת להגשת תוכניות - מבא"תמפת השלטון המקומינוהל מבא"ת - (מבנה אחיד לתכנית)ניגוד עניניםסביבה חופיתסמכויות המפקח על הבניהעדות דתיותעשייה במקרקעיןפינוי, סעד, חללים (פס"ח)פנקס הבוחריםקרקע ומיםרישוי והיתר בניהרישוי מפעלים בטחונייםרישוי עסקיםשטחים פתוחיםשימור מבנים ואתריםתאגידים עירונייםתחבורהתכנון כולל משולב (תמ"א 35)תכניות להאצת בניה למגוריםתוכנית הבראה לרשויות המקומיותתקציב בלתי רגילתקציב רגילתשתיות תקשורתדיור ותמ"לתמ"א 1 - תכנית מתאר ארצית נוסח מאוחד