תכנון כולל משולב למדינת ישראל (תמ"א 35)
דלג לתוכן ראשי
 
 
العربية
תכנון כולל משולב למדינת ישראל (תמ"א 35) 

תכנית המתאר הארצית המשולבת לבניה, לפיתוח ולשימור, תמ"א 35, אשר קודמה על ידי מינהל התכנון ואושרה על ידי הממשלה בסוף שנת 2005, מטרתה לתת מענה לצורכי הבנייה והפיתוח של המדינה תוך שמירה על השטחים הפתוחים ועל עתודות הקרקע לדורות הבאים

על פי מטרות העל ועקרונות התכנון העומדים בבסיסה, מבחינה התכנית בין חמישה סוגי מרקמים (אזורים מאפשרי פיתוח ואזורים מוטי שימור) בהם ניתן ביטוי ומענה תכנוני לצרכי הפיתוח של ישראל תוך הדגשת עקרון הרצף של השטחים הפתוחים, לרבות החייצים לאורך הנחלים ושמירה על ערכי טבע, חקלאות, נוף ומורשת

תמ"א 35 מהווה את המדיניות התכנונית ברמה הארצית בכל הנוגע לבנייה, לפיתוח ולשימור. על מנת לתת מענה תכנוני גמיש ועדכני לאורך זמן, הוטמע מנגנון מעקב ועדכון בסעיף 18 (מעקב ועדכון) בהוראות התכנית במסגרתו נקבע, בין השאר כי אחת לארבע שנים תבחן המועצה הארצית לתכנון ולבניה את הצורך בשינוייה של התכנית לצורך עדכונה.

לצורך ביצוע עבודת המעקב, פרסם מינהל התכנון מכרז – במסגרתו נבחר צוות תכנון רב תחומי בראשות אדר' ארי כהן, אדר' ירון טוראל והמתכנן מוטי קפלן. 

בפברואר 2014 דנה הולנת"ע בהמלצות שהגיש צוות מעקב ועדכון תמ"א 35 וכן בהמלצות נוספות של מינהל התכנון לעדכון תמ"א 35, זאת בהמשך למספר רב של דיונים שקדמו לו.

ההמלצות כללו עדכון של כלל מסמכי תמ"א 35- תשריטים, הוראות לוחות ונספחי התכנית. הועדה המליצה למועצה הארצית על עדכון התכנית, כמפורט בהחלטתה.

ביולי 2014 קיימה המועצה הארצית דיון פומבי בהמלצות לעדכון התכנית. בישיבה זו הוצגו המלצות צוות המעקב, המלצות נוספות של מינהל התכנון ונשמעו הערות חברי המועצה הארצית.

בדיון שהתקיים בספטמבר 2014 נדונו כל ההמלצות לשינוי התמ"א למעט לעניין יישובים כפריים בעלי נחלות (לרבות לוח 2). בנוסף, על מנת לתת מענה למקרה הייחודי של יישובי עוטף עזה, נוכח האירועים בקיץ והמצב הביטחוני, החליטה המועצה הארצית לעדכן את מסמכי תמ"א 35 כך שיחולו על יישובים אלה ההוראות הקבועות בתמ"א לנפת באר שבע, בכלל זה הגדלת היקף יח"ד והפחתת הצפיפות.

בדיון זה החליטה המועצה הארצית להעביר את מסמכי תמ"א 35 המתוקנים עפ"י שתי ההחלטות שלעיל להערות הוועדות המחוזיות, בהתאם לסעיף 52 לחוק התו"ב.

אייקוןתוכנית העבודה
אייקוןדו"ח שלב א'
אייקוןדו"ח שלב ב'
אייקוןדו"ח שלב ג'
למידע נוסף

ריכוז נתונים על כל המרקמים העירוניים בחלוקה ל-43  אזורי תכנון :

שימושי קרקע

ייעודי קרקע

היקפי בינוי

דמוגרפיה

שטחים בעלי חשיבות סביבתית

ריכוז מידע על הרשויות המוניציפאליות

אייקוןמחוז ירושלים
אייקוןמחוז חיפה
אייקוןמחוז הצפון
אייקוןמחוז המרכז
למידע נוסף

מסמכי התכנית המוצגים כאן הם פרי עבודה מאומצת שנמשכה חודשים רבים ומהווים סיכום של רב-שיח אינטנסיבי שהתקיים בהשתתפות הציבור הרחב ובעלי העניין השונים שבו. אין זו עבודתם של בודדים אלא יצירה של צוות תכנון שלם שהסתייע בעשרות יועצים ומשרדי תכנון השותפים לגיבושם של המסמכים ולעריכתם.

אייקוןתוכן עניינים
אייקוןפתח דבר
אייקוןמבנה התוכנית
אייקוןמטרות התוכנית
למידע נוסף
נושאיםאיחוד רשויותאנרגיהארנונהאוגדן הנחיות מינהל התכנוןאשראי לרשויות מקומיותאתרי רחצהחקיקה בתחום עבירות בניהבחירות במועצות האזוריותבחירות ברשויות המקומיותבחירות לכנסתביקורת בשלטון המקומיהדרכה ופיתוח ארגוני בשלטון המקומי/מערכת המפעמיםהריסות,קנסות ומאסריםהרפורמה בתהליכי התכנון ורישוי הבניההתחדשות עירוניתהדרכות בנושא בחירותועדות בנושאים מוניציפלייםועדת יישוביםחוקי עזרחיוב אישיחיזוק מבנים מפני רעידות אדמהחרום וביטחוןחשיבות הדיווח על בניה לא חוקיתכוח אדם ושכר ברשויותמוסדות תכנון ברמה הארציתיחידת התפעולמוסדות התכנון ברמה המחוזיתמחקר ומידעמידע גיאוגרפימימון בחירותמענקי משרד הפניםמערכת מקוונת להגשת תוכניות - מבא"תמפת השלטון המקומינוהל מבא"ת - (מבנה אחיד לתכנית)ניגוד עניניםסביבה חופיתסמכויות המפקח על הבניהעדות דתיותעשייה במקרקעיןפינוי, סעד, חללים (פס"ח)פנקס הבוחריםקרקע ומיםרישוי והיתר בניהרישוי מפעלים בטחונייםרישוי עסקיםשטחים פתוחיםשימור מבנים ואתריםתאגידים עירונייםתחבורהתכנון כולל משולב (תמ"א 35)תכניות להאצת בניה למגוריםתוכנית הבראה לרשויות המקומיותתקציב בלתי רגילתקציב רגילתשתיות תקשורתדיור ותמ"לתמ"א 1 - תכנית מתאר ארצית נוסח מאוחד