חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה
דלג לתוכן ראשי
 
 
العربية
חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה 

הודעה בדבר העברת התכנית להערות הוועדות המחוזיות ולהשגות הציבור

להלן הנחיות להגשת השגות לתכנית:

-          השגה תשלח בכתב אל מזכיר המועצה הארצית לתכנון ולבניה- ואליו בלבד.

-          כתובת דואר למשלוח השגות: ת.ד. 6158, ירושלים, מיקוד 9195016.

-          השגה תכלול פרטי התקשרות מלאים של המגיש (לרבות כתובת, מס' סלולרי ודואר אלקטרוני).

-          השגה תלווה בתצהיר המאמת את העובדות עליהן היא מסתמכת והחתום על ידי עורך דין או אדם אחר שהוסמך לכך בחוק.

על ההשגות להתקבל במינהל התכנון עד לתאריך 13.1.2016

לעיונכם מצורפים המסמכים הבאים:

1.       הודעה בדבר העברת התכנית להערות ולהשגות.

2.       נוסח הוראות התכנית להערות הוועדות המחוזיות ולהשגות הציבור.

3.       נוסח הוראות משולב.

4.       הנחיות בדבר הגשת השגה לתכנית.

אייקוןתמ"א 38/ 3/ א - הוראות להערות ולהשגות
אייקוןתמ"א 38/ 3/ א - נוסח הוראות משולב
אייקוןהנחיות להגשת השגה לתכנית
אייקוןתמ"א 38/ 3/ א - הודעה בדבר העברת התכנית להערות ולהשגות
למידע נוסף

דוח היישום לתמ"א 38 הינו דוח מקצועי הסוקר את מימוש תמ"א 38 בשנת 2014 בראייה ארצית, תוך התמקדות במחוזות ובערים. הדוח מציג, בוחן ומנתח את פעילות ומגמות יישום התמ"א ונערך לשירות אנשי המקצוע, האקדמיה ולציבור הרחב.

אייקוןדוח מימוש תמ"א 38 2014
למידע נוסף
הנחיות לועדות המקומיות ולועדות המחוזיות בדבר טיפול בבקשות להיתרי בניה המוגשות לפי תמ"א 38.
אייקוןחוזר מנכ"ל 6/2005
אייקוןחוזר מנכ"ל 4/2008
אייקוןחוזר מנכ"ל 1/2009
אייקוןחוזר מנכ"ל 1/2010

تقع دولة إسرائيل في منطقة نشيطة جدا من ناحية الهزات الأرضية، فلذلك قد تستعرض للزلازل بنسبة خطر عالية. وعلى مر التاريخ فقد حدثت عشرات من الهزات الأرضية في منطقة إسرائيل وتسبب من بعضها الدمار. وبالمتوسط تحدث هزة أرضية حادة في منطقتنا كل 80 عاما. وحسب التقديرات فالعديد من المباني (ما يقارب ال 40 بالمائة من جميع المباني) لن يصمدوا في زلزال حاد، وذلك على ما يبدو لأن هذه المباني قد تم بناءها ليس وفقا للمواصفات الدقيقة بشأن صمود المباني في الهزات الأرضية (حسب مواصفات إسرائيلية رقم 413) السارية المفعول منذ عام 1975. رغما أنه ليس هناك إمكانية لمنع وقوع الزلازل ولكن بالإمكان التهيؤ لها لتقليل حجم الأضرار. علما أن لا يمكن التوقع لموعد الزلزال فيجب التهيؤ لها في كل حين. وبناء على ذلك فيجب على الجمهور العمل لتقوية المباني التي تم بناءها ليس حسب المواصفات.

בנוסף לתמ"א אושרה החקיקה המשלימה שכוללת את החוקים הבאים:
(ניתן לעיין בנוסח המלא בלחיצה על כל חוק)


חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס''ח 2008
-
קובע הוראות מקלות לעניין הרוב הדרוש בבית משותף לקבלת החלטה על ביצוע עבודות חיזוק ברכוש משותף.
תיקון מס' 2 לחוק קובע הוראות מקלות לעניין הרוב הדרוש בבית משותף לצורך קבלת החלטה על הריסת בניין קיים והקמתו מחדש בהתאם לתמ"א 38.

חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 62-הוראת שעה), התשס''ח 2008- מעניק פטור מתשלום מס שבח ומס מכירה במכירה שתמורתה מושפעת מזכויות בניה לפי תמ"א 38, פטור ממס שבח וממס רכישה במכירת זכות במקרקעין שהיא רכוש משותף במבנה שלגביו נתנו זכויות בניה לפי תמ"א 38.

חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 74), התשע"ב–2012 - מעניק פטור ממס במכירה שתמורתה מושפעת מזכויות בניה לפי תכנית החיזוק בדרך של הריסה .

חוק התכנון והבניה (תיקון מסי 96), התשע''א 2011 - קובע פטור מהיטל השבחה.

חוק התכנון והבניה (תיקון מסי 97), התשע''ב 2012 - קובע הוראות בעניין אי התניית היתר בניה לחיזוק מבנה בהתקנת מקומות חניה נוספים, אם לא ניתן להתקינם בתחום הנכס, ומאפשר חיוב מבקש ההיתר בהשתתפות בהתקנת מקומות חניה בחניון ציבורי.

 

 

 

משרד הפנים פועל לעידוד חיזוק מבנים בפני רעידות אדמה באמצעות הכלים שעומדים לרשותו – הכלים התכנוניים. במסגרת זו קודמה ואושרה תמ"א 38.

נושא ההערכות לרעידות אדמה, לרבות חיזוק מבנים, מטופל באופן כוללני על ידי ועדת ההיגוי לטיפול בהערכות לרעידות אדמה, בראשות משרד ראש הממשלה.

משרד הפנים היה ער מלכתחילה לכך שתרומתה של תמ"א 38 כשלעצמה תהיה מוגבלת לאזורים בהם ערכיות הקרקע גבוהה, ושתמריץ זכויות הבניה איננו אפקטיבי באזורים בהם ערכי קרקע נמוכים וביחס למבני ציבור. על כן התכנית הוגשה לאישור הממשלה ביחד עם המלצות נלוות ביחס לנושאים שלא ניתן לטפל בהם במסגרת חוק התכנון והבנייה (כגון הקלות במיסוי, תקצוב ועוד).  נושאים אלה נדונו והומלצו לממשלה על ידי ועדת מנכ"לים, בראשות המשרד לתשתיות לאומיות. חלק מהנושאים אושרו על ידי הממשלה.

אייקוןהחלטת הממשלה על אישור תמ"א 38
אייקוןהחלטת הממשלה מספר רעד/ 1
אייקוןהמלצות ועדת המנכ"לים
אייקוןהחלטת הממשלה מיום 14.12.08

בעקבות הוראת המועצה הארצית להכנת תיקון 4 לתמ"א 38, מתכנסת ועדת עורכים המקיימת דיונים לבחינת הנושאים עליהם הורתה ושינויים בהוראות התמ"א, בין היתר לאור הניסיון ביישומה.


הוראת המועצה הארצית על עריכת שינוי לתמ"א:
החלטת המועצה הארצית מ-3.2.15

 

אייקוןעירוב שימושים מסחריים בקומת הקרקע - הוצג ב-30.11.15
אייקוןתמ"א 38 ומבנים לשימור - הוצגת ב-30.11.15
אייקוןעירוב שימושים ציבוריים בקומת הקרקע - הוצג ב-21.9.15
אייקוןמנגנון להקמת מיגוניות - הוצג ב-21.9.15
למידע נוסף