חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה
דלג לתוכן ראשי
 
 
العربية
חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה 

בנוסף לתמ"א אושרה החקיקה המשלימה שכוללת את החוקים הבאים:
(ניתן לעיין בנוסח המלא בלחיצה על כל חוק)


חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס''ח 2008
-
קובע הוראות מקלות לעניין הרוב הדרוש בבית משותף לקבלת החלטה על ביצוע עבודות חיזוק ברכוש משותף.
תיקון מס' 2 לחוק קובע הוראות מקלות לעניין הרוב הדרוש בבית משותף לצורך קבלת החלטה על הריסת בניין קיים והקמתו מחדש בהתאם לתמ"א 38.

חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 62-הוראת שעה), התשס''ח 2008- מעניק פטור מתשלום מס שבח ומס מכירה במכירה שתמורתה מושפעת מזכויות בניה לפי תמ"א 38, פטור ממס שבח וממס רכישה במכירת זכות במקרקעין שהיא רכוש משותף במבנה שלגביו נתנו זכויות בניה לפי תמ"א 38.

חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 74), התשע"ב–2012 - מעניק פטור ממס במכירה שתמורתה מושפעת מזכויות בניה לפי תכנית החיזוק בדרך של הריסה .

חוק התכנון והבניה (תיקון מסי 96), התשע''א 2011 - קובע פטור מהיטל השבחה.

חוק התכנון והבניה (תיקון מסי 97), התשע''ב 2012 - קובע הוראות בעניין אי התניית היתר בניה לחיזוק מבנה בהתקנת מקומות חניה נוספים, אם לא ניתן להתקינם בתחום הנכס, ומאפשר חיוב מבקש ההיתר בהשתתפות בהתקנת מקומות חניה בחניון ציבורי.

 

 

 

הנחיות לועדות המקומיות ולועדות המחוזיות בדבר טיפול בבקשות להיתרי בניה המוגשות לפי תמ"א 38.
אייקוןחוזר מנכ"ל 6/2005
אייקוןחוזר מנכ"ל 4/2008
אייקוןחוזר מנכ"ל 1/2009
אייקוןחוזר מנכ"ל 1/2010

משרד הפנים פועל לעידוד חיזוק מבנים בפני רעידות אדמה באמצעות הכלים שעומדים לרשותו – הכלים התכנוניים. במסגרת זו קודמה ואושרה תמ"א 38.

נושא ההערכות לרעידות אדמה, לרבות חיזוק מבנים, מטופל באופן כוללני על ידי ועדת ההיגוי לטיפול בהערכות לרעידות אדמה, בראשות משרד ראש הממשלה.

משרד הפנים היה ער מלכתחילה לכך שתרומתה של תמ"א 38 כשלעצמה תהיה מוגבלת לאזורים בהם ערכיות הקרקע גבוהה, ושתמריץ זכויות הבניה איננו אפקטיבי באזורים בהם ערכי קרקע נמוכים וביחס למבני ציבור. על כן התכנית הוגשה לאישור הממשלה ביחד עם המלצות נלוות ביחס לנושאים שלא ניתן לטפל בהם במסגרת חוק התכנון והבנייה (כגון הקלות במיסוי, תקצוב ועוד).  נושאים אלה נדונו והומלצו לממשלה על ידי ועדת מנכ"לים, בראשות המשרד לתשתיות לאומיות. חלק מהנושאים אושרו על ידי הממשלה.

אייקוןהחלטת הממשלה על אישור תמ"א 38
אייקוןהחלטת הממשלה מספר רעד/ 1
אייקוןהמלצות ועדת המנכ"לים
אייקוןהחלטת הממשלה מיום 14.12.08

تقع دولة إسرائيل في منطقة نشيطة جدا من ناحية الهزات الأرضية، فلذلك قد تستعرض للزلازل بنسبة خطر عالية. وعلى مر التاريخ فقد حدثت عشرات من الهزات الأرضية في منطقة إسرائيل وتسبب من بعضها الدمار. وبالمتوسط تحدث هزة أرضية حادة في منطقتنا كل 80 عاما. وحسب التقديرات فالعديد من المباني (ما يقارب ال 40 بالمائة من جميع المباني) لن يصمدوا في زلزال حاد، وذلك على ما يبدو لأن هذه المباني قد تم بناءها ليس وفقا للمواصفات الدقيقة بشأن صمود المباني في الهزات الأرضية (حسب مواصفات إسرائيلية رقم 413) السارية المفعول منذ عام 1975. رغما أنه ليس هناك إمكانية لمنع وقوع الزلازل ولكن بالإمكان التهيؤ لها لتقليل حجم الأضرار. علما أن لا يمكن التوقع لموعد الزلزال فيجب التهيؤ لها في كل حين. وبناء على ذلك فيجب على الجمهور العمل لتقوية المباني التي تم بناءها ليس حسب المواصفات.

בחודש מרץ 2014 פירסם מינהל התכנון במשרד הפנים דו"ח על יישום תמ"א 38 במהלך 2013. הדו"ח נערך על בסיס דיווחים שנתיים שהועברו מהועדות המקומיות, בגין יישום תמ"א 38 בתחומן.

אייקוןדו"ח יישום תמ"א 38
למידע נוסף
נושאיםאיחוד רשויותאנרגיהארנונהאוגדן הנחיות מינהל התכנוןאשראי לרשויות מקומיותאתרי רחצהחקיקה בתחום עבירות בניהבחירות במועצות האזוריותבחירות ברשויות המקומיותבחירות לכנסתביקורת בשלטון המקומיהדרכה ופיתוח ארגוני בשלטון המקומי/מערכת המפעמיםהריסות,קנסות ומאסריםהרפורמה בתהליכי התכנון ורישוי הבניההתחדשות עירוניתהדרכות בנושא בחירותועדות בנושאים מוניציפלייםועדת יישוביםחוקי עזרחיוב אישיחיזוק מבנים מפני רעידות אדמהחרום וביטחוןחשיבות הדיווח על בניה לא חוקיתכוח אדם ושכר ברשויותמוסדות תכנון ברמה הארציתיחידת התפעולמוסדות התכנון ברמה המחוזיתמחקר ומידעמידע גיאוגרפימימון בחירותמענקי משרד הפניםמערכת מקוונת להגשת תוכניות - מבא"תמפת השלטון המקומינוהל מבא"ת - (מבנה אחיד לתכנית)ניגוד עניניםסביבה חופיתסמכויות המפקח על הבניהעדות דתיותעשייה במקרקעיןפינוי, סעד, חללים (פס"ח)פנקס הבוחריםקרקע ומיםרישוי והיתר בניהרישוי מפעלים בטחונייםרישוי עסקיםשטחים פתוחיםשימור מבנים ואתריםתאגידים עירונייםתחבורהתכנון כולל משולב (תמ"א 35)תכניות להאצת בניה למגוריםתוכנית הבראה לרשויות המקומיותתקציב בלתי רגילתקציב רגילתשתיות תקשורתדיור ותמ"לתמ"א 1 - תכנית מתאר ארצית נוסח מאוחד