בקשות מימון - רשות מקומית
דלג לתוכן ראשי
 
 
العربية
בקשות מימון - רשות מקומית 
 
 

כל רשימת מועמדים זכאית למימון בחירות מאוצר המדינה. את הבקשות למימון יש להגיש עד חמישה ימים לפני מועד הבחירות. הסכום לו זכאים רשימת המועמדים או המועמד לראש הרשות וכן התנאים לקבלת מימון זה קבועים בחוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) התשנ"ג – 1993.

 

חשוב מאד למלא את טופס הבקשה באופן מלא ומדויק ולהגישה במועד הנקוב בחוק. במידה ורשימת מועמדים תזכה במנדטים ולא הוגשה בקשת מימון במועד ובאופן תקין, לא ישולם דבר.

לפני מילוי הטופס חשוב להצטייד בפרטים הבאים: פרטי חשבון הבנק המיועד רק למימון הבחירות, בשמו ובכתובתו של עורך הדין המאמת את חתימות בעלי התפקידים, ובפרטים המלאים של רואה החשבון שמטפל בחשבונות הרשימה. ברשויות בהן פחות מ- 5,000 בוחרים, משרד מבקר המדינה ממנה רואה חשבון לכל הרשימות.

לפני המילוי יש לצפות בסרטון הדרכה למילוי בקשות מימון.  

מצ"ב חוזר מימון

.