בקשות מימון - רשות מקומית
דלג לתוכן ראשי
 
 
العربية
בקשות מימון - רשות מקומית 
 
 

כל רשימת מועמדים זכאית למימון בחירות מאוצר המדינה. את הבקשות למימון יש להגיש עד חמישה ימים לפני מועד הבחירות. הסכום לו זכאים רשימת המועמדים או המועמד לראש הרשות וכן התנאים לקבלת מימון זה קבועים בחוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) התשנ"ג – 1993.

 

חשוב מאד למלא את טופס הבקשה באופן מלא ומדויק ולהגישה במועד הנקוב בחוק. במידה ורשימת מועמדים תזכה במנדטים ולא הוגשה בקשת מימון במועד ובאופן תקין, לא ישולם דבר.

לפני מילוי הטופס חשוב להצטייד בפרטים הבאים: פרטי חשבון הבנק המיועד רק למימון הבחירות, בשמו ובכתובתו של עורך הדין המאמת את חתימות בעלי התפקידים, ובפרטים המלאים של רואה החשבון שמטפל בחשבונות הרשימה. ברשויות בהן פחות מ- 5,000 בוחרים, משרד מבקר המדינה ממנה רואה חשבון לכל הרשימות.

לפני המילוי יש לצפות בסרטון הדרכה למילוי בקשות מימון.  

מצ"ב חוזר מימון

.
 
נושאיםאיחוד רשויותאנרגיהארנונהאוגדן הנחיות מינהל התכנוןאשראי לרשויות מקומיותאתרי רחצהחקיקה בתחום עבירות בניהבחירות במועצות האזוריותבחירות ברשויות המקומיותבחירות לכנסתביקורת בשלטון המקומיהדרכה ופיתוח ארגוני בשלטון המקומי/מערכת המפעמיםהריסות,קנסות ומאסריםהרפורמה בתהליכי התכנון ורישוי הבניההתחדשות עירוניתהדרכות בנושא בחירותהמרחב הימיועדות בנושאים מוניציפלייםועדת יישוביםחוקי עזרחיוב אישיחיזוק מבנים מפני רעידות אדמהחרום וביטחוןחשיבות הדיווח על בניה לא חוקיתכוח אדם ושכר ברשויותמוסדות תכנון ברמה הארציתיחידת התפעולמוסדות התכנון ברמה המחוזיתמחקר ומידעמידע גיאוגרפימימון בחירותמענקי משרד הפניםמערכת מקוונת להגשת תוכניות - מבא"תמפת השלטון המקומינוהל מבא"ת - (מבנה אחיד לתכנית)ניגוד עניניםסביבה חופיתסמכויות המפקח על הבניהעדות דתיותעשייה במקרקעיןפינוי, סעד, חללים (פס"ח)פנקס הבוחריםקרקע ומיםרישוי והיתר בניהרישוי מפעלים בטחונייםרישוי עסקיםשטחים פתוחיםשימור מבנים ואתריםתאגידים עירונייםתחבורהתכנון כולל משולב (תמ"א 35)תכניות להאצת בניה למגוריםתוכנית הבראה לרשויות המקומיותתקציב בלתי רגילתקציב רגילתשתיות תקשורתדיור ותמ"לתמ"א 1 - תכנית מתאר ארצית נוסח מאוחד