רישוי עסקים
דלג לתוכן ראשי
 
 
العربية
רישוי עסקים 
רישוי עסקים

חוק רישוי עסקים כולל 6 מטרות : הבטחת האיכות הנאותה של הסביבה, מניעת סכנות לשלום הציבור, בטיחות של הנמצאים במקום העסק ומניעת סכנת הידבקות ומחלות בעלי חיים, הבטחת בריאות הציבור, הבטחת קיום הדינים הנוגעים לתכנון ולבניה ולשרותיי הכבאות .

מצורף טיוטא של צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) תשע''ב 2012.

הטיוטא הועברה לשרים להתייעצות וטרם סוכמה סופית - על כן יתכנו שינויים בגרסה הסופית.

ניתן להעביר הערות והתייחסויות לצו המוצע עד תאריך 23 לפברואר 2012  לעו''ד מיכל צברי במייל 

michaltz@moin.gov.il 

אייקוןצו רישוי עסקים טעוני רישוי

ביום 28.12.11 פורסמו ברשומות צו רישוי עסקים (עברות קנס-משקאות משכרים) (הוראת שעה), התשע"א-2011 וצו סדר הדין הפלילי (ברירת משפט- משקאות משכרים) (הוראת שעה), התשע"ב-2011,  עליהם חתומים שר הפנים, אלי ישי,  ושר המשפטים, יעקב נאמן.

בהתאם להם מעתה הקנס בגין ממכר משקאות משכרים בלילה בין השעות :23:00 עד- 6:00  הינו 9,000 ₪.

 

בהתאם לחוק רישוי עסקים  איסור על מכירת אלכוהול בשעות הלילה מהווה תנאי ברישיון העסק. על פי סעיף  14א בחוק  מי שמפר את החוק  דינו מאסר 18 חודשים.

בהתאם לצווים שיכנסו לתוקף ביום 27.1.2012 מכירת אלכוהול בלילה, הינה עבירת קנס ששיעורה 9000 ₪.

תוקף הצווים עד ליום 24 במרץ 2013.

למידע נוסף

בהתאם להחלטת הממשלה 4152 להקמת ועדה ציבורית שתמליץ על שיפור וייעול הליכי רישוי עסקים, להלן מצגת המתארת את מרכיבי הרפורמה.

אייקוןהרפורמה החדשה - מצגת

כל גיליונות הביטאון המקצועי לרישוי עסקים ושלטון מקומי.

לצפייה, קריאה והורדה הקליקו כאן

האמור במחקר זה מהווה בסיס תפיסתי ומתודולוגי לשיפור תפקוד הרשויות המקומיות בתחום רישוי עסקים.
אין המחקר בא במקום הנחיות הניתנות על ידי הגורמים המוסמכים.
אייקוןמחקר בנושא רישוי עסקים

רישיון עסק בא להבטיח כי נעשו כל האמצעים והסידורים המתאימים להפעלתו התקינה של העסק עפ"י מטרות החוק לטובת הציבור הרחב ובעל העסק, להלן מידע נוסף על החוק והליכי הרישוי:

חוק רישוי עסקים הוא אחד החוקים החשובים ביותר עבור אזרחי המדינה . יחד עם חוק התכנון והבנייה הוא בעל השפעה רבה על איכות חייהם של התושבים ברשויות המקומית .

מטרות חוק רישוי עסקים , התשכ "ח 1968,כפי שהוגדרו בסעיף 1 לחוק הן :

 1. הבטחת איכות נאותה של הסביבה לרבות מניעת מפגעים ומטרדים. השר הממונה - השר להגנת הסביבה .
 2. מניעת סכנות לשלום הציבור ואבטחה מפני שוד והתפרצות. השר הממונה - השר לביטחון פנים .
 3. בטיחותם של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו. השר הממונה - שר התמ‘‘ת .
 4. מניעת מחלות שמקורן בבעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מים בחומרי הדברה , דשנים או בתרופות . השר הממונה - שר החקלאות .
 5. הבטחת תנאי תברואה נאותים. השר הממונה - שר הבריאות .
 6. קיום הדינים הנוגעים לתכנון , לבנייה ולכבאות. אחריות מוניציפאלית – שר הפנים.

 

מערכת של תקנות רישוי עסקים וחוקי עזר עירוניים באה להבטיח קיומן של המטרות הנ "ל .

חשוב לציין שהחוק אינו חל על כל בית עסק , אלא רק על העסקים המפורטים בצו שפרסם שר הפנים ברשומות והוא כולל

עשר קבוצות עסקים החייבות ברישיון כתנאי להפעלתם .

אייקוןלמידע נוסף
החוברת מציגה את עיקרי חוק רישוי עסקים, הליך הוצאת רשיון עסק ואת תפקידי הועדה בתחום חשוב זה, כולל המשמעויות לאיכות החיים של התושב.
אייקוןחוברת ההדרכה
חוברת הסברה זו באה להעניק לך מידע על חוק רישוי עסקים ולסייע לך בכל הנוגע לחובותיך וזכויותיך לגבי קיום עסקך.

בחוברת נכללים הנושאים הבאים : 


·         מהו רישיון לניהול עסק ?  

·         אלו עסקים טעונים רישוי ?    

·         הגורמים המאשרים רישוי עסק  

·         תנאים לקבלת רישיון עסק  

·         סוגי רישיונות עסק  

·         תהליך הרישוי  

·         הנפקת רישיון עסק / היתר זמני  

אייקוןרישוי עסקים - חוברת מידע
תקציר פסקי דין הינו אוגדן המכיל 300 תקצירים של הפסיקות האחרונות בתחום רישוי עסקים בין השנים 2000-2005.

אוגדן זה נועד במיוחד לשימושן של הרשויות המקומיות.

התקצירים סודרו לפי נושא / סדר מתן פסקי דין / שם תובע / שם נתבע / עיר.
אייקוןאוגדן רישוי עסקים - תמצית פסקי דין
חידוש רשיון עסק הינו באחריות רשות הרישוי (הרשות המקומית) עד 90 יום לפני תום תקופת תוקפו של רשיון תקופתי / זמני תודיע על כך רשות הרישוי לנותן האישור.

לא יאוחר מ 14 יום ממועד הקבוע לתום תקופת הרשיון תודיע רשות הרישוי לבעלי העסק על חידוש הרשיון או דחייתו, ואז יתבקש בעל העסק לחתום על הצהרה ולשלם אגרה.
אייקוןתקנות רישוי עסקים
אייקוןטפסים לרשיון עסק
מימוש מטרות החוק נעשה באמצעות צו רישוי עסקים
אייקוןצו רישוי עסקים
1. בין מטרותיו של חוק רישוי עסקים לשמור על בריאות הציבור, על בטחונו, בטיחותו ואיכות החיים של התושבים.

2. משרד הפנים פירסם צו שבו מפורטים סוגי העסקים טעוני הרישוי (כדוגמאת עיסקי מזון, מפעלים, בתי מלאכה, מקומות עינוג ציבורי וכיוצא בזה).

3. אין לנהל עסק טעון רישוי ללא רישיון עסק מטעם הרשות המקומית.

4. ניהול עסק ללא רשיון מהווה עבירה פלילית על פי החוק והעוסק בכך צפוי לצוי סגירה, קנסות גבוהים ואף למאסר.

5. מידע מוקדם - בטרם ההתקשרות להקמת העסק יש להפנות לרשות המקומית – ליחידה לרישוי עסקים ולברר באם העסק טעון רישוי ומהם התנאים לקבלת הרשיון והנחיות לאופן הגשת הבקשה.

6. בקשה לרשיון – לבקשה יש לצרף תוכניות עסק ונספחים על פי הנחיות הרשות.

7. קבלת רשיון – קבלת הרשיון מותנה באישורם של מספר נותני אישור (משרדי ממשלה וגורמים מקומיים) וביצוע דרישותיהם במהירות יקצר את הליך הרישוי.

8. הצגת רשיון - החוק מחייב את בעל העסק להציג הרשיון במקום בולט בעסק.
 1. בין מטרותיו של חוק רישוי עסקים, לשמור על בריאות הציבור, על בטחונו, בטיחות ואיכות החיים של התושבים . 
 2. משרד הפנים פרסם צו שבו מפורטים סוגי העסקים טעוני הרישוי (כדוגמת עסקי מזון, מפעלים, בתי מלאכה, מקומות  עינוג  ציבורי וכיוצא בזה).
 3. הקניה בעסק בעל רישיון מבטיחה כי בעסק נעשו הסידורים המתאימים ובין השאר סידורי כיבוי אש , בטיחות המבנים, קיום תנאי תברואה מתאימים, מניעת מטרדים לסביבה וכיוצא בזה .
 4. החוק מחייב הצגת רישיון העסק במקום בולט בעסק, עם כניסתך לעסק בקש כי יציגו לפניך רישיון העסק .
 5. מידע על החוק, הצו ותקנותיו ניתן לקבל במשרדי הרישוי של הרשות המקומית, אשר מופקדת על הוצאת רישיון העסק ולאכיפת חוק רישוי עסקים .

במסגרת הרפורמה שמנהיג משרד הפנים בנושא רישוי לעסקים , עלה ביום 17.6.2013 לאוויר אתר השיתוף החדש :
טיוטה של המפרט האחיד להערות הציבור 
האתר מרכז מכלול של מסמכים משפטיים ("מפרטים") מכלל משרדי הממשלה ומונה את כל השלבים שיש לעבור על פי חוק , על מנת לקבל רישוי עבור הקמת מיזם עסקי בישראל . בנוסף מאפשרהאתר  להעיר הערות על תהליך הרישוי באופן מקוון , במשך 60 ימים מרגע העלאת המפרט לאוויר . בתום תקופה זו עוברות הערות הציבור למנהלי משרדים הרלוונטיים ואלה בוחנים את הדברים , לפני תום תהליך החקיקה . בזאת ניתנת לציבור אפשרות לתקשר את צרכיו(בהקשרים הרלוונטיים) ולהשפיע על תהליך החקיקה של המפרט .