מינהל התכנון
דלג לתוכן ראשי
 
 
العربية
יחידות המשרד
אודות מינהל התכנון
כתובות וטלפונים
תכניות מתאר ארציות, מחוזיות ומקומיות
הרפורמה בהליכי התכנון ורישוי הבניה
דיור
דיור - וד"ל
דיור-ותמ"ל
נוהל מבא"ת
מידע גיאוגרפי GIS
מערכת מקוונת להגשת תוכניות - תכנון זמין
תפעול
מכרזים של מינהל התכנון
ארכיון מכרזים
פורטל ספקים
תכנון אסטרטגי
שנתון מנהל התכנון
תמ"א 1 - תכנית מתאר ארצית נוסח מאוחד
אוגדן הנחיות מינהל התכנון
שימור מבנים ואתרים
התחדשות עירונית
תדריך הקצאת קרקע לצרכי ציבור
רגולוציה ברישוי ובניה
שער המידע
ועדות מקומיות
תכנון נושאי
תחבורה
אנרגיה
קרקע ומים
סביבה חופית
חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה - תמ"א 38
פינוי מחנות צה"ל
תשתיות תקשורת
תכנון משולב
תכנון כולל משולב למדינת ישראל (תמ"א 35)
שטחים פתוחים
תכנון מקומי
תוכניות מתאר כוללניות ליישובים
תכנון במגזר הלא יהודי
שנתון התכנון 2013
תמא 37/ח דף ראשי
הרפורמה בחוק בתו"ב
סרטון - הרפורמה בתכנון ובניה
יום עיון
קומפילציה של מערכת הולכת הגז הטבעי
מינהל התכנון 

אנו שמחים לעדכנכם על פרסום קומפילציה ממוחשבת של מערכת הולכת הגז הטבעי, המהווה שיקוף

למצב התכנוני המצרפי המלא והמעודכן של תכניות מערכת ההולכה הארצית לגז הטבעי, אשר זמינה

לשימושכם בקבצים דיגיטליים (ווקטוריים), לשימוש במערכות GISמכתב הפצת הקומפילציה

מערכת דיווח פטור מהיתר
מפגש חשיפה לציבור - מסמך מדיניות למרחב הימי של ישראל
הותמ"ל אישרה להפקדה תכנית להקמת 3,000 יחידות דיור בהרצליה
הודעה על איתור מועמדים למינוי כחוקרים לפי סעיף 107א לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965
אושרה תכנית לכ- 10,000 יחידות דיור במתחם תל השומר
יום עיון - דרך עיר
מכרז פומבי מס' 23/2014 למתן שרותי יעוץ בתחום האקוסטיקה לוועדה לתשתיות לאומיות
המועצה הארצית אישרה פטור מהיתר בנייה ותכנית לצורך הצבת מיגוניות
תמ"א 10/ ד/ 12 - תוכנית מתאר ארצית לטורבינת רוח
רפורמת התכנון - משרד הפנים העביר 75 מיליון ש"ח לוועדות התכנון המקומיות
מכרז מס' 25/2014 - למתן שרותי יעוץ להטמעת תהליכי תכנון ממוחשבים (תיב"מ) ולתפעול וריכוז שער המידע לרישוי ובנייה
אושרה תמא 37/ח - קבלה וטיפול בגז טבעי
מכרז 22/2013 מכרז חברות מתכננות - עדכון רשימת הישובים והצוותים
קול קורא - איתור מועמדים שיכולים לשמש כבעלי דעה מייעצת לשר (משקיפים ברשויות המקומיות)
המועצה הארצית אישרה להעביר לאישור ממשלה את תכנית המתאר הארצית למתקני קבלה וטיפול בגז הטבעי מתגליות הגז הימיות של ישראל
המועצה הארצית לתכנון ולבניה החליטה להחזיר לולנת"ע את נציג ארגון הגג של הגופים הציבוריים ואת נציג המוסדות המיישבים
תכנית מתאר ארצית לאתרי גפ"מ
המועצה הארצית אישרה את ההנחיות להכנתתסקיר השפעה על הסביבה בתמ"א 10/א/2/3 - תכנית מתאר ארצית להקמת יחידות ייצור חדשות באתר רדינג –ת"א
המועצה הארצית החליטה בישיבתה על עריכת שינוי בתכנית מתאר ארצית לבתי סוהר
ועדת השרים לענייני פנים ושירותים אישרה שתי תכניות ארציות לתשתיות
איתור תכניות ועררים

 מידע על תוכניות

רפורמה בתכנון ובניה

מערכת מידע גיאוגרפי

הזמנה ממידעתכנון

 שער הבניה

 יועצים
נושאיםאיחוד רשויותאנרגיהארנונהאוגדן הנחיות מינהל התכנוןאשראי לרשויות מקומיותאתרי רחצהחקיקה בתחום עבירות בניהבחירות במועצות האזוריותבחירות ברשויות המקומיותבחירות לכנסתביקורת בשלטון המקומיהדרכה ופיתוח ארגוני בשלטון המקומי/מערכת המפעמיםהריסות,קנסות ומאסריםהרפורמה בתהליכי התכנון ורישוי הבניההתחדשות עירוניתהדרכות בנושא בחירותהמרחב הימיועדות בנושאים מוניציפלייםועדת יישוביםחוקי עזרחיוב אישיחיזוק מבנים מפני רעידות אדמהחרום וביטחוןחשיבות הדיווח על בניה לא חוקיתכוח אדם ושכר ברשויותמוסדות תכנון ברמה הארציתיחידת התפעולמוסדות התכנון ברמה המחוזיתמחקר ומידעמידע גיאוגרפימימון בחירותמענקי משרד הפניםמערכת מקוונת להגשת תוכניות - מבא"תמפת השלטון המקומינוהל מבא"ת - (מבנה אחיד לתכנית)ניגוד עניניםסביבה חופיתסמכויות המפקח על הבניהעדות דתיותעשייה במקרקעיןפינוי, סעד, חללים (פס"ח)פנקס הבוחריםקרקע ומיםרישוי והיתר בניהרישוי מפעלים בטחונייםרישוי עסקיםשטחים פתוחיםשימור מבנים ואתריםתאגידים עירונייםתחבורהתכנון כולל משולב (תמ"א 35)תכניות להאצת בניה למגוריםתוכנית הבראה לרשויות המקומיותתקציב בלתי רגילתקציב רגילתשתיות תקשורתדיור ותמ"לתמ"א 1 - תכנית מתאר ארצית נוסח מאוחד